BOŻENA NOWICKA

doradca podatkowy, Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, Grupa Finans-Servis w Lublinie

Tak

Ubezpieczenie samochodu firmowego opłacane w ratach powinno zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów w całości w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie z chwilą płatności poszczególnych rat.

Podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów ma możliwość ewidencjonowania kosztów uzyskania przychodów w dwojaki sposób. Może on ujmować w księdze podatkowej wszystkie wydatki, które nie są bezpośrednio związane z przychodami, w dacie ich poniesienia, bez obowiązku przyporządkowywania wydatków odnoszących się do przychodów danego roku podatkowego. Ewentualnie podatnik prowadzący księgę podatkową może zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów według zasad przewidzianych dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, tj. prowadzić tzw. rozliczenie kosztów w czasie, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

W przypadku prowadzenia księgi według pierwszej metody ubezpieczenie samochodu firmowego (OC), pomimo że zawarte zostało na okres przekraczający dany rok podatkowy, powinno zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w całości, w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. W sytuacji gdy księga prowadzona jest według zasad przewidzianych dla ksiąg rachunkowych, ubezpieczenie samochodu zawarte na okres przekraczający dany rok powinno zostać rozliczone w koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy.

Dla podatników prowadzących księgi podatkowe za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Dzień poniesienia kosztu, również w przypadku osób prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, nie powinien być utożsamiany z faktem kasowego opłacenia wydatku (wypływu gotówki), lecz w znacznej mierze z faktem przyjęcia ciężaru zapłaty zobowiązania. Oznacza to, że w przypadku ubezpieczenia samochodu opłacanego w ratach dzień poniesienia wydatku to dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, a nie dzień płatności poszczególnych rat.

(AP)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 22 ust. 1, ust. 5-6 oraz ust. 6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).