GRAŻYNA NELIP

doradca podatkowy, spółka doradztwa podatkowego GRNB-Partner

Tak

Można zastosować 7-proc. stawkę, gdyż położenie kostki brukowej na posesji mieszkalnej stanowi usługi związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Obecne przepisy umożliwiają stosowanie preferencyjnej 7-proc. stawki VAT w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Szczegółowe uregulowania, jakie prace objęte są tą stawką podatku, zawarte zostały w ustawie o podatku od towarów i usług. Pamiętać jednak należy, że aby opodatkować takie usługi 7-proc. VAT, na fakturze trzeba podać odpowiedni symbol PKOB. Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT, przez obiekty budownictwa mieszkaniowego należy rozumieć budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast preferencje co do stosowania 7-proc. stawki VAT w zakresie budownictwa mieszkaniowego zostały określone w art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, do 31 grudnia 2007 r. obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, oraz obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.

Zgodnie z art. 146 ust. 3 przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa wyżej, rozumie się: sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych, urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę oraz urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne.

Od 1 stycznia 2008 r. usługi te powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT. Jednak ustawodawca wprowadził przepis (zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.), że stawkę podatku w wysokości 7 proc. stosuje się do czynności wymienionych w poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy, przy spełnieniu warunków określonych dla budownictwa społecznego na podstawie odrębnych przepisów. W pozycji tej wyszczególniono dostawę, budowę, remont lub przebudowę budynków mieszkalnych (PKOB11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

(MGM)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 2 pkt 12, art. 41 ust. 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 176 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca