MACIEJ STOLFA

doradca podatkowy, kancelaria Gleiss Lutz Pietrzak Siekierczyński, Warszawa

Tak

Odliczenie będzie przysługiwało w części, w jakiej poniesione wydatki można uznać za koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym, które są ograniczone ustawowym limitem kwotowym.

W przypadku gdy dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej używany jest samochód osobowy, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorcy, wydatki związane z eksploatacją samochodu, w tym zakup akumulatora, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu, jednak w wysokości nieprzekraczającej ustawowego limitu. Limit ten stanowi iloczyn liczby faktycznie przejechanych w danym miesiącu kilometrów oraz stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu ustalony na podstawie ewidencji jego przebiegu. W razie braku ewidencji wydatki eksploatacyjne ponoszone z tytułu używania samochodu nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Stawki dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie mogą być wyższe niż 0,4894 zł, natomiast dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 nie mogą być wyższe niż 0,7846 zł. W przypadku, gdy przysługuje odliczenie VAT z posiadanych faktur dokumentujących wydatki eksploatacyjne, do kosztów uzyskania przychodów wpisuje się poniesione wydatki netto, natomiast gdy odliczenie nie przysługuje (jak np. w przypadku paliwa), kosztem są kwoty brutto. Odliczenie VAT będzie możliwe w części, w jakiej wydatek na zakup akumulatora, przy uwzględnieniu innych kosztów eksploatacyjnych, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym, czyli do wysokości wskazanego limitu. Oznacza to, że wartości wykazanych w fakturach, które przekraczają limit, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i w ten sam sposób należy ograniczyć odliczenie VAT.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż powyższe zasady rozliczeń nie dotyczą samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■ Art. 88 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

■ Art. 23 ust. 1 pkt 46 i ust. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

■ Art. 16 ust. 1 pkt 51 i ust. 3b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).