INTERPRETACJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił w interpretacji z 14 kwietnia 2008 r. kwestie rozliczania nieodpłatnych świadczeń oferowanych przez pracodawców pracownikom. W rozpatrywanym przypadku chodziło o wykup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników. Ubezpieczenie opłacane było przez pracodawcę grupowo, w sposób zryczałtowany i obejmowało zarówno pracowników, jak i członków ich rodzin. W takim stanie faktycznym powstało pytanie, czy w opisanym przypadku powstaje przychód po stronie pracowników, który trzeba opodatkować PIT.

Zdaniem warszawskiej izby skarbowej w świetle przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) warunkiem koniecznym do uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie lub pozostawienie do dyspozycji podatnika. Nieodpłatne świadczenie obejmuje natomiast dla celów podatkowych działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu.

W omawianym przypadku krąg osób ubezpieczonych jest otwarty. Może podlegać zmianom przedmiotowym i podmiotowym. Różny jest także zakres ryzyk objętych ubezpieczeniem, w zależności od wykonywanej funkcji. Indywidualizacja ubezpieczonych następuje każdorazowo dopiero w przypadku roszczenia objętego ochroną. Do tego momentu krąg osób objętych ubezpieczeniem pozostaje otwarty i anonimowy - określany jedynie przez wskazanie funkcji osób fizycznych działających w imieniu spółki.

W konsekwencji - jak podkreśla Izba Skarbowa w Warszawie - w przypadku gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez spółkę.

Ważne!

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń