Najważniejszą zmianą w formularzu PIT/O jest wprowadzenie możliwości odliczeń ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Pozostałe zmiany w PIT/O mają formalny charakter. Muszą być jednak uwzględnione przez podatników rozliczających się za 2007 rok.
Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla osób korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
Podatnicy ci powinni pamiętać, że formularz PIT/O trzeba wypełniać równocześnie z zeznaniem. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Gdy z odliczeń korzystają mąż i żona, należy wypełnić zarówno odpowiednie pozycje - podatnik, jak również pozycje - małżonek. Jeżeli małżonkowie opodatkowują swoje dochody indywidualnie, to formularz PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania podatnik korzystający z odliczeń.

Trzeba wpisać PESEL

Warto zwrócić uwagę na zmiany dokonane w części A załącznika PIT/O. Otóż trzeba podać w tej części dane identyfikacyjne podatników składających załącznik, tj. nazwisko, pierwsze imię, datę urodzenia oraz numer PESEL (w przypadku osób, które mają nadany ten numer). Część A.2. należy wypełnić wyłącznie w sytuacji łącznego opodatkowania dochodów małżonków.
Zmiana, o której wspomniano wcześniej, polega na konieczności wpisania do odpowiedniej rubryki numeru PESEL. Podatnicy wypełniający PIT/O, którym nadano ten numer, powinni zatem pamiętać o tym obowiązku.

Ulga prorodzinna

Najważniejszą zmianą w formularzu PIT/O jest wprowadzenie możliwości odliczeń ulgi z tytułu wychowania dzieci. Odpowiednie pozycje, które muszą wypełnić podatnicy korzystający z tej ulgi, znajdują się w części C formularza PIT/O.
Na wstępie przypomnijmy, że ulga z tytułu wychowywania dzieci przewidziana jest w art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Prawo do ulgi przysługuje osobie, która w roku podatkowym wychowywała własne lub przysposobione:
• dzieci małoletnie,
• dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
• dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach prawa o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08 zł (art. 27f ust. 2 ustawy). Wysokość odliczeń od podatku, o których mowa wyżej, dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

Kwota do odliczenia

W przypadku rodziców, w stosunku do których orzeczone zostały rozwód albo separacja, odliczenie przysługuje jednemu z nich, temu, u którego dzieci faktycznie zamieszkują, o ile spełnione są pozostałe warunki. Jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców (w stosunku do których sąd orzekł rozwód lub separację), to odliczenie przysługuje każdemu z nich. W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty wynikającej z pomnożenia liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145, 08 zł.

Trzeba spełnić warunki

Należy pamiętać, że korzystanie z ulgi prorodzinnej obwarowano pewnymi warunkami. I tak np. podatnik, który prowadził działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub w sposób zryczałtowany, może skorzystać z ulgi rodzinnej, jeżeli osiąga jednocześnie dochody rozliczane według skali podatkowej. Zatem brak dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych u obojga rodziców pozbawia prawa do odliczenia ulgi rodzinnej.
Istotne jest to, że jeżeli należny podatek jest niższy niż kwota przysługującego odliczenia, ulgę należy odpisać do wysokości podatku. W efekcie urząd skarbowy po złożeniu rocznego zeznania zwróci rodzicom cały zapłacony w trakcie roku podatek. Trzeba pamiętać, że nadwyżka ulgi nie przechodzi na następny rok podatkowy. Oznacza to, że niewykorzystana część ulgi przepadnie.
W przypadku dzieci małoletnich oraz dzieci (bez względu na wiek) otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny ulga rodzinna przysługuje bez względu na uzyskiwane przez nie dochody.
Warto jednocześnie pamiętać, że ulga prorodzinna przysługuje wyłącznie rodzicom lub osobom, które dziecko przysposobiły. Podatku nie mogą pomniejszyć opiekunowie prawni, którzy nie są rodzicami dziecka, ani rodziny zastępcze.
Oprócz tego studia dzieci poza granicami kraju - generalnie - pozbawiają rodziców prawa do odliczenia od podatku ulgi rodzinnej.

Informacje o obdarowanym

Ze zmian wprowadzonych do załącznika PIT/O warto odnotować również te, które zawarte są w części D formularza. Część ta dotyczy informacji o przekazanych darowiznach oraz o obdarowanych. Otóż podatnicy - podając dane identyfikacyjne i adres obdarowanego - muszą wpisać jego pełną nazwę, a także kraj, miejscowość, ulicę, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i pocztę. Nie muszą natomiast już podawać - tak jak to było poprzednio - województwa, powiatu i gminy.
30 kwietnia mija termin rozliczenia dochodów za 2007 rok