Przychód z umorzenia powstaje nawet wtedy, gdy podatnik w zamian za zwolnienie z kar umownych rezygnuje z zapłaty za wykonane przez siebie czynności – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spytała o to spółka, która zawarła z kontrahentem ugodę sądową. Kontrahent zwolnił ją z zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie oraz z odszkodowań uzupełniających z tytułu nienależytego wykonania umowy. Na mocy tej samej ugody spółka zrezygnowała ze wszelkich roszczeń o zapłatę przysługujących jej od kontrahenta.
Ugoda zadowoliła obie strony. Spółka miała jednak wątpliwość, czy zwolnienie jej z kar umownych nie spowodowało u niej powstania przychodu.
Sądziła, że w tym wypadku nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT, który mówi, że przychodem jest wartość umorzonych zobowiązań.
Ważne Jeżeli zobowiązanie zostaje umorzone, to dochodzi do wzbogacenia się dłużnika, bo pieniądze, które powinien on przekazać drugiej stronie umowy, pozostają w jego majątku
Uważała bowiem, że nie może być mowy o przychodzie, skoro ona również zwolniła kontrahenta z zapłaty, a wzajemne świadczenia są równoważne.
Twierdziła, że przychód jest tylko wtedy, gdy podmiot zwalniany z długu uzyskuje nieodpłatne przysporzenie majątkowe.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Stwierdził, że jeżeli zobowiązanie pieniężne zostaje umorzone, to dochodzi do wzbogacenia po stronie dłużnika, bo przestaje on być zobowiązany do świadczenia, a pieniądze, które powinien przekazać drugiej stronie umowy, pozostają w jego majątku.
– Pociąga to za sobą skutek w postaci przyrostu majątku podatnika i powstaje obowiązek rozliczenia podatku dochodowego z tego tytułu – wyjaśnił dyrektor. Dodał, że momentem powstania przychodu jest dzień zawarcia ugody sądowej, a szczególny charakter takiej ugody, w której strony zwalniają się nawzajem z ewentualnych późniejszych roszczeń, nie zwalnia z obowiązku wykazania przychodu podatkowego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.405.2020.1.SG