Jedno postępowanie wystarczy, aby pobrać od importera wszystkie należne opłaty – zarówno celne, jak i podatkowe. Cudzoziemcy pracujący w naszym kraju będą mogli otrzymać numer PESEL, co ułatwi fiskusowi ich identyfikację. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji prawa celnego i innych ustaw przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów.
Najważniejsze nowości, które w nim znajdziemy, przełożą się na ograniczenie biurokracji, z którą borykają się zarówno przedsiębiorcy importujący towary spoza Unii Europejskiej, jak i ich profesjonalni pełnomocnicy.
Obecnie bowiem naczelnik urzędu celno-skarbowego musi prowadzić przynajmniej dwa odrębne postępowania, w których najpierw określi należności celne, a potem podatkowe. W przypadku importu paliw w kolejnych decyzjach określana jest zarówno wysokość opłaty emisyjnej, którą płacą firmy wprowadzające paliwo na polski rynek, jak i opłaty paliwowej wnoszonej przez producentów paliw silnikowych. To wszystko przekłada się na wydłużenie formalności importowych i dodatkowe koszty, które musi ponosić i fiskus (koszty korespondencji ze stroną), i importer. Ten ostatni w przypadku błędnej decyzji podatkowej, aby ją wyeliminować z obrotu, musi najpierw wzruszyć decyzję celną. W tym czasie jednak uprawomocnia się decyzja podatkowa, a importer musi zapłacić należną daninę, a dopiero potem walczyć z fiskusem.
Reklama
Po zmianach wystarczające będzie jedno postępowanie, w którym zostanie ustalona kwota wszystkich należności do zapłaty. Postępowanie ma być prowadzone według zasad określonych w unijnym kodeksie celnym, ale będą mieć do niego zastosowanie odpowiednie przepisy ordynacji podatkowej (art. 12, art. 138 par. 4, art. 141–143, art. 168, art. 170, art. 215 par. 1 oraz przepisy działu IV rozdziałów 2, 5, 6, 9, 10, 11 – z wyłączeniem art. 200 oraz rozdziałów 21–23).
Kolejna nowość pozwoli cudzoziemcom uzyskać polski numer PESEL, co ułatwi ich identyfikację dla celów podatkowych. Zdaniem rządu skorzystają na tym nie tylko obcokrajowcy, ale też zatrudniający ich płatnicy i przede wszystkim sam fiskus przy rozliczeniu podatku.
Z przyjętego przez rząd projektu wynika też, że opłata paliwowa będzie zwracana podatnikom na zasadach i w przypadkach podobnych jak przy zwrocie akcyzy. Wróci ona do podatnika ze środków wpłaconych wcześniej do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).
Importerzy paliwa informację o opłacie emisyjnej będą składać do naczelnika urzędu celno-skarbowego. Dziś trafia ona do naczelnika urzędu skarbowego.
Organizatorzy gier hazardowych przekażą wymagane prawem informacje lub zgłoszenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co ma uprościć i przyśpieszyć niezbędne formalności.
Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw