Chcąc korzystać ze zwolnienia podatkowego, nie trzeba być zawodowym nauczycielem. Trzeba jednak mieć kierunkowe wykształcenie z przedmiotu, z którego udziela się prywatnych lekcji ‒ wynika z interpretacji dyrektora KIS.
Chodzi o zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Dotyczy ono usług prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym ‒ świadczonych przez nauczycieli.
Podatnik, który wystąpił o interpretację, spytał, czy wolno mu korzystać z tej preferencji, mimo iż z zawodu nie jest nauczycielem. Wyjaśnił, że udziela korepetycji z matematyki, fizyki i elektrotechniki, a wiedzę z tych dziedzin opanował podczas studiów technicznych, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektrotechniki.
Był przekonany, że ma prawo do zwolnienia, bo – jak podkreślił – ustawa o VAT nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem nauczyciela. Natomiast z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że o byciu nauczycielem nie decyduje formalne przygotowanie, tylko faktyczne przekazywanie wiedzy – przekonywał podatnik. Na dowód tego wskazał na wyroki TSUE z 28 stycznia 2010 r. (w sprawie C-473/08) oraz z 14 czerwca 2007 r. (w sprawie C-445/05).
Powołał się również na korzystne dla podatników interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 sierpnia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.290.2019.2.PG.) oraz z 21 sierpnia 2018 r. (nr 0114-KDIP1-3.4012.327. 2018.1.SM).
Również i tym razem dyrektor KIS potwierdził, że pod pojęciem „nauczyciela” należy rozumieć osobę, która posiada i przekazuje wiedzę i umiejętności. Przy czym nie musi to być nauczyciel w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1982 r. ‒ Karta nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) – dodał organ.
Zastrzegł natomiast, że konieczne jest, aby taka osoba posiadała wykształcenie kierunkowe z przedmiotu, z którego udziela lekcji, np. miała ukończone studia wyższe matematyczne, jeśli udziela korepetycji z matematyki. Fiskus podkreślił bowiem, że musi istnieć związek pomiędzy treścią przekazywaną w vtrakcie korepetycji a posiadanymi kwalifikacjami nauczającego.
Skoro więc podatnik ma tytuł magistra inżyniera elektrotechniki, to zwolnione z VAT mogą być wyłącznie udzielane przez niego korepetycje z tego przedmiotu. Preferencją nie są natomiast objęte lekcje z matematyki czy fizyki, bo podatnik nie posiada wykształcenia kierunkowego ściśle w zakresie tych przedmiotów (w sensie ukończonych studiów w tych dziedzinach) ‒ stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.723.2020.3.AKA