Wynagrodzenie wypłacane pozaunijnemu sprzedawcy w zamian za wyłączne prawo do dystrybucji jego produktu na terytorium Unii Europejskiej należy uwzględnić w wartości celnej towaru – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Wyrok dotyczył wprawdzie niemieckiego importera, ale ma znaczenie także dla polskich przedsiębiorców, bo przepisy celne są ujednolicone w całej UE.
Chodziło o prawidłowe określenie wartości celnej kubańskich cygar, sprowadzanych przez niemieckiego importera. Od wartości celnej zależy wysokość cła i VAT od importu. Zasadniczo uznaje się, że jest to wartość transakcyjna towaru, czyli opłacona przez importera cena z faktury wraz z wszelkimi kosztami dodatkowymi (np. wydatki na transport, honoraria, należności licencyjne). Wynika to z art. 70 i 71 unijnego kodeksu celnego.
Umowa zawarta z kubańskim przedsiębiorstwem gwarantowała importerowi prawo wyłącznej dystrybucji towaru w Austrii. W zamian zobowiązał się on płacić przez cztery lata dodatkową „rekompensatę” w wysokości 25 proc. rocznego obrotu ze sprzedaży produktu.
Importer nie doliczał tej rekomensaty do wartości celnej cygar, co zakwestionowali niemieccy celnicy.
Niemiecka spółka broniła się, tłumacząc, że w chwili dokonywania importu nie wiedziała jeszcze, jaką część cygar będzie sprzedawać w Austrii, a jaką na terenie Niemiec. Nie mogła więc określić wysokości rekompensaty należnej kubańskiemu kontrahentowi.
Urząd celny konsekwentnie jednak twierdził, że kwoty te powinny zostać doliczone ‒ jeśli nie jako oddzielny element ceny zakupu, to jako rodzaj opłaty licencyjnej należnej za prawo do dystrybucji cudzego towaru.
Niemiecki sąd zawiesił postępowanie w tej sprawie i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. Spytał, czy tego rodzaju należności dystrybucyjne mogą być traktowane jako opłaty licencyjne podwyższające wartość celną towaru.
Trybunał odpowiedział twierdząco. Przypomniał, że zgodnie z art. 71 unijnego kodeksu celnego niewliczone w cenę produktu honoraria, należności licencyjne i tantiemy autorskie podwyższają jego wartość celną, jeśli były warunkiem jego sprzedaży. TSUE nawiązał także do swojego wyroku z 9 marca 2017 r. (sygn. C-173/15), z którego wynikało, że pod pojęciem honorariów, należności licencyjnych i tantiem autorskich kryją się także kwoty wypłacane za prawo do używania i odsprzedaży towarów. Tak było w tej sprawie i rekompensata powinna zwiększyć wartość celną importowanego produktu – orzekł TSUE.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 19 listopada 2020 r., sygn. akt C-775/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia