Podatnicy, składający urzędom skarbowym zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, zobowiązani są także do wpłaty w tym terminie różnicy pomiędzy podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Formy zapłaty

Jak wyjaśniają pracownicy Izby Skarbowej w Katowicach wpłaty podatku można dokonać w formie gotówkowej (w kasie urzędu skarbowego, w banku, w placówce pocztowej) bądź bezgotówkowo (polecenie przelewu, zlecenie płatnicze w formie elektronicznej przy użyciu programu informatycznego udostępnionego przez bank lub inną uprawnioną instytucję finansową).

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

•  przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,

•  w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

- Wpłata podatku powinna być dokonana do właściwego urzędu skarbowego na konto właściwe w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozporządzeniu w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego minister finansów ustalił bowiem, że zarówno w przypadku wpłat gotówkowych, jak i bezgotówkowych niezbędne jest dokonanie wpłaty na właściwy numer rachunku bankowego NRB organu podatkowego - tłumaczy Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.

Dodaje, że w celu ułatwienia dokonania wpłat na rachunki urzędów skarbowych ogłoszono wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych, a wobec potrzeby stosowania jednolitych zasad kwalifikowania i przekazywania środków płatniczych na subkonta rachunków urzędów skarbowych wprowadzono symbole tytułów płatności powiązanych z rachunkami bankowymi.

Pomyłka w koncie

Jak wyjaśniają eksperci katowickiej izby skarbowej w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na niewłaściwe konto urzędu skarbowego, tj. na inne niż konto PIT, organ podatkowy zwróci się do podatnika (telefonicznie bądź pisemnie) z prośbą o sprecyzowanie, jakiego podatku wpłata dotyczy, po czym przekaże ją na prawidłowy rachunek.