Będzie superurząd do obsługi największych podatników oraz tylko jeden urząd do obsługi podatku u źródła od osób prawnych. Powstanie również oddział celny pocztowy.
Wynika to z opublikowanych trzech projektów zmian w rozporządzeniach.

Jeden dla gigantów

Nie będzie już tak, że wszystkich dużych podatników będzie obsługiwać 20 właściwych miejscowo, wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, funkcjonujących we wszystkich województwach.
Od 1 stycznia 2021 r. będzie jeden urząd o zasięgu krajowym. Będzie nim Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, który skoncentruje się na obsłudze wszystkich grup kapitałowych, banków (poza spółdzielczymi), zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych i na NewConnect oraz podatników osiągających co najmniej 50 mln euro przychodów.
Każdy podatnik ma dostać swojego opiekuna. Ich zadaniem będzie przede wszystkim pomoc w załatwianiu trudnych spraw i zapewnienie szybkiego przepływu informacji między organami a firmą.

19 dla mniejszych

Pozostałym 19 urzędom będą podlegać przede wszystkim: jednostki samorządu terytorialnego, banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, a także podatnicy o minimalnym przychodzie rocznym 3 mln euro (dziś limit wynosi 5 mln euro).
Z kolei obsługą funduszy inwestycyjnych i emerytalnych zajmie się Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Zmiana ta – jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – jest wprowadzana z tego względu, że podmioty te prowadzą skomplikowaną działalność gospodarczą, wymagającą zapewniania obsługi przez kadrę posiadającą specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.
Drugi Mazowiecki US będzie też obsługiwał przedsiębiorców zagranicznych o minimalnych przychodach rocznych 3 mln euro.

Podatek u źródła

Od 2021 r. poborem podatku u źródła od osób prawnych ma się zajmować jeden urząd – Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie. Dzisiaj mogą to być różne urzędy skarbowe, w zależności od tego, czy wynagrodzenie jest wypłacane na rzecz osoby fizycznej, czy prawnej, oraz w zależności od siedziby płatnika wypłacającego te należności.

Oddział celny pocztowy

Z trzeciego projektu wynika, że 1 stycznia 2021 r. ma powstać Oddział Celny Pocztowy w Przemyślu. W związku z tym zlikwidowany zostanie Oddział Celny w Stargardzie.
Ministerstwo tłumaczy, że zmiana organizacyjna zbiega się w czasie z przygotowaniami do przyjęcia przez Pocztę Polską roli zgłaszającego (organowi celnemu) przesyłki z krajów trzecich – w miejsce dotychczasowej roli przedstawiającego.
Etap legislacyjny
Konsultowane projekty nowelizacji rozporządzeń w sprawie:
– niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo,
– w sprawie właściwości organów podatkowych,
– w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.