Chodzi o wzory druków PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR, które będą mieć zastosowanie do rozliczenia dochodów, przychodów i strat osiągniętych od 1 stycznia 2020 r. Wprowadzające je rozporządzenie już obowiązuje.

Nowe formularze zawarto w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1940). Ich wydanie było konieczne m.in. ze względu na zmiany wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Niektórym płatnikom przesunięto bowiem terminy wpłacania zaliczek za marzec, kwiecień i maj br. rozporządzeniem ministra finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz.U. poz. 972). Na tej podstawie zaliczkę pobraną w marcu trzeba było wpłacić do 20 sierpnia, w kwietniu – do 20 października, w maju – do 20 grudnia. Zmiana ta objęła wszystkich płatników, którzy ponieśli „negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19”. Przy czym przesunięcie nie dotyczyło wszystkich zaliczek, ale tych od przychodów:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, tj. na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, a także z praw autorskich i praw pokrewnych.

PIT-4R

Modyfikacji uległ formularz PIT-4R, tj. roczna deklaracja o zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik wykazuje w niej należne zaliczki za poszczególne miesiące, m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
W nowym wzorze część D została podzielona na dwie części:
  • D.1. „Wyjaśnienie różnicy pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku”, w której tak jak dotychczas płatnik wyjaśnia, dlaczego kwota wpłaty za dany miesiąc różni się od kwoty pobranych od podatników za ten miesiąc zaliczek;
  • D.2. „Informacje dodatkowe” – przeznaczona dla płatników, którzy skorzystali z przesunięcia terminu przekazania zaliczek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.; płatnik informuje o tym poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu(ów), dzięki tej informacji fiskus nie naliczy odsetek za zwłokę.
Deklarację PIT-4R przekazuje się do końca stycznia (a ponieważ 31 stycznia w 2021 r. przypada w niedzielę, termin przesunie się na 1 lutego).
Uwaga! Niewykluczone jednak, że konieczna będzie kolejna zmiana tego formularza. Ministerstwo Finansów pracuje bowiem nad kolejnym rozporządzeniem, które przesunie termin wpłaty zaliczek za październik, listopad i grudzień, odpowiednio do: 20 maja, 20 czerwca i 20 lipca 2021 r. W tym jednak przypadku trzeba będzie spełnić dodatkowo kryterium przeważającej działalności o odpowiednim kodzie PKD (wymienionym w rozporządzeniu).
Warto zaznaczyć, że nowy druk PIT-4R dostosowany jest też do zmiany wprowadzonej nowelizacją ustawy o PIT z 5 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1065). Na jej mocy od 1 lipca 2020 r. organy rentowe zwolnione są z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku dla podatników, u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego za ten rok. Ma to zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. i do rozliczenia PIT za 2020 r. Dotychczas bowiem organy rentowe dokonywały rocznych obliczeń podatku zarówno wtedy, gdy z obliczenia wynikała nadpłata podatku, jak i wówczas, gdy była to kwota do zapłaty. Teraz, gdy u podatnika wystąpi nadpłata, organ rentowy sporządzi podatnikowi informację o wysokości dochodów uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A), a nie jak dotychczas roczne obliczenie podatku (PIT-40A).

PIT-8AR

Możliwość późniejszej zapłaty zaliczek na PIT uwzględniono również w formularzu PIT-8AR. Składają go fiskusowi – do końca stycznia – płatnicy, którzy pobrali podatek od określonych przychodów opodatkowanych ryczałtowo. W związku z tym odpowiednie informacje trzeba będzie zakreślić w części D „Informacje dodatkowe” – analogicznie jak w przypadku formularza PIT-4R. Również w tym przypadku wzór może się jeszcze zmienić (patrz „Uwaga!” w części PIT-4R).

PIT-11

Zmianie uległ też PIT-11, tj. wzór informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej). Wykazuje się w niej dochody podatnika oraz pobrane zaliczki i składki, a także informuje się o przychodach zwolnionych z podatku (czyli także o preferencji dla młodych). Informację tę wystawiają też podmioty, które w ciągu roku wypłaciły podatnikowi świadczenia z innych źródeł, lecz nie są zobowiązane do poboru podatku lub zaliczek od tych należności. W tym jednak przypadku wprowadzono mniejsze zmiany, m.in. w opisach i przypisach. Formularz, tak jak dotychczas, składa się: do końca stycznia – urzędowi skarbowemu, a do końca lutego – podatnikowi (28 lutego przypada w niedzielę, więc termin przesunie się na 1 marca).

PIT-8C

Rozporządzeniem z 21 października nie został zmieniony natomiast PIT-8C. Informuje się w nim tylko o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, tj. z: odpłatnego zbycia i realizacji praw wynikających z papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, a także odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółek i objęcia udziałów/akcji w spółkach albo spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Zasady i terminy przesyłania tej informacji są takie same jak w przypadku PIT-11.