Osoby fizyczne mogą odliczyć od swojego dochodu kwoty darowizn przekazane na cele: określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele; kultu religijnego; krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi.

Jak tłumaczą specjaliści Izby Skarbowej w Olsztynie, odliczenia można dokonać w wysokości przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6 proc. dochodu. Przy czym wysokość darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu. Darowiznę w postaci oddanej krwi ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.

Preferowanymi celami, na które mogą być przekazane darowizny, są m.in.: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ulga nie uzależnia odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Jak podkreśla Renata Kostowska z Izby Skarbowej w Olsztynie istotne jest przekazanie darowizny na realizację celów pożytku publicznego.

Cel darowizny

Darowizna nie może być przekazana m.in. na rzecz partii politycznych, związków zawodowych, fundacji, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, a także osoby fizycznej lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu tytoniowego.

- Poza możliwością odliczenia darowizn wskazanych w przepisach, istnieje możliwość odliczenia darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, które nie są ograniczone limitem. Podstawę tego typu odliczenia stanowią przepisy ustaw kościelnych, czyli ustaw o stosunku państwa do poszczególnych kościołów - dodaje Renata Kostowska.

Według informacji naszej rozmówczyni, art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą podlegają u darczyńców wyłączeniu z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Warunkiem tego wyłączenia jest uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o jej przeznaczeniu na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Dawca krwi

Od 2007 roku honorowi dawcy krwi mają prawo do odliczenia od uzyskanego dochodu wartości oddanej krwi. Jak tłumaczą eksperci olsztyńskiej izby skarbowej, odliczenie z tytułu tej darowizny jest limitowane do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami ustawy o publicznej służbie krwi i wpisane jest w ogólny limit przysługujący z tytułu darowizn wynoszący 6 proc. dochodu podatnika.

Odbiorcy darowizn

Beneficjentami przekazywanych darowizn mogą być prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych:

•  organizacje pozarządowe, czyli osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

•  kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne,

•  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.