Dla potrzeb rozliczenia PIT w odpowiednim formularzu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy 2007 podatnik musi prawidłowo wypełnić pole: Miejsce i cel złożenia zeznania.

Właściwość urzędu

Jak wyjaśnia nam Dariusz Jankowiak z Izby Skarbowej w Gdańsku, osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegające obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów - nieograniczony obowiązek podatkowy) - składają zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (31 grudnia 2007 r.), a gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

Natomiast osoby fizyczne niemające na terytorium Polski miejsca zamieszkania (podlegający obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP - ograniczony obowiązek podatkowy) - składają zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu ministra finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

- W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie ich dochodów zeznanie składa się do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego, a jeżeli małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania - do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków - dodaje Dariusz Jankowiak.

Dochody do opodatkowania

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium RP uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

•  pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

•  działalności wykonywanej osobiście na terytorium RP, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,

•  działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce,

•  położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Dariusz Jankowiak zwraca uwagę, że od podatku płaconego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą zwolnieni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu w Polsce.

- W części zeznania obejmującej: Miejsce i cel złożenia zeznania należy również podać (zaznaczając odpowiedni kwadrat) cel złożenia formularza, pamiętając jednocześnie, że podatnik ma prawo do skorygowania danych zawartych w złożonym zeznaniu - podkreśla Dariusz Jankowiak.

Aktualizacja NIP

Dariusz Jankowiak podkreśla, że podatnicy mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (dotyczy to również danych dotyczących miejsca zamieszkania) przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli chodzi o podatników PIT, którzy samodzielnie obliczają zaliczki na ten podatek lub samodzielnie opłacają go w formach zryczałtowanych oraz pozostałych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, to powinni oni zaktualizować swoje dane nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

- Podatnicy PIT, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika - mówi Dariusz Jankowiak.

Stwierdza też, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty.

Definicje miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania do końca 2006 roku

Pojęcie miejsca zamieszkania do końca 2006 roku nie było zdefiniowane w prawie podatkowym. Tym samym przy definiowaniu pojęcia miejsca zamieszkania dla celów podatkowych do końca 2006 roku posiłkowano się definicją zawartą w art. 25 kodeksu cywilnego, według której miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i co do zasady nie było problemów dowodowych w wykazywaniu, że osoba przebywa w danej miejscowości. Zamiar stałego pobytu ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli osoby. Istniały kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznawało się np., że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowiła dla niego centrum jego życiowej działalności ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

Miejsce zamieszkania od 1 stycznia 2007 r.

Od 1 stycznia 2007 r. za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski (zgodnie z art. 3 ustawy o PIT) uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.