- Z naszych informacji wynika, że podczas czynności zachowane są wszelkie procedury prawne - mówi w wywiadzie dla DGP Karolina Gałecka, rzecznik prasowy Urzędu m.st. Warszawy.Czy faktycznie Centrum Obsługi Podatnika potrzebuje wiedzy o pełnej treści aktu notarialnego? Jeżeli tak, to w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej?
Centrum Obsługi Podatnika nie żąda pełnej treści aktu notarialnego, tylko jego pierwszej strony, która jest niezbędna do prawidłowej identyfikacji dokumentu dla celów podatkowych.
Dlaczego do opodatkowania mieszkania potrzebna jest informacja o cenie jego nabycia, skoro podstawą opodatkowania nieruchomości mieszkalnych jest ich powierzchnia, a nie wartość, jak przy budowlach?
Wartość nieruchomości potrzebna jest wyłącznie wtedy, gdy nieruchomością tą jest budowla. Podstawą opodatkowania budowli jest bowiem jej wartość.
Dlaczego w ogóle Centrum Obsługi Podatnika żąda od podatników okazania kopii aktów notarialnych, skoro informacje o transakcjach dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości otrzymuje regularnie administracja skarbowa od notariuszy?
Obowiązkiem prezydenta m.st. Warszawy jako organu podatkowego właściwego w sprawach opodatkowania osób fizycznych podatkiem od nieruchomości jest określenie wymiaru tego podatku, a w tym celu niezbędne jest posiadanie danych zarówno zbywcy, jak i nabywcy nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości jest zdarzeniem prawnym, które zazwyczaj przenosi obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ze zbywcy na nabywcę.
Czy jednak przekazanie kopii aktu notarialnego – na żądanie urzędnika urzędu gminy – nie narusza danych osobowych drugiej strony umowy (sprzedającego nieruchomość), która nawet nie jest świadoma tego, że informacje o dokonanej przez nią transakcji (w tym o otrzymanej cenie za sprzedaną nieruchomość) zostają przekazane gminnym urzędnikom?
Przetwarzanie danych osobowych zawartych w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Odnośnie do ceny nieruchomości to należy wskazać, że zasady ochrony danych osobowych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Trudno zatem uznać, aby cena nieruchomości była informacją o osobie fizycznej.
Czy Urząd m.st. Warszawy wie o tym, że przedstawiciele firm zajmujących się pośrednictwem nieruchomości otrzymują informacje z urzędów dzielnic o warunkach transakcji zawartych na rynku nieruchomości, w tym o cenach transakcyjnych? Podobno wystarczy podać adres nieruchomości.
Z naszych informacji wynika, że podczas czynności zachowane są wszelkie procedury prawne.