Banki przekażą skarbówce informacje o obrocie kryptowalutami, okresie, na jaki ich klienci zawarli umowy kredytu lub pożyczki oraz o zdarzeniach będących podstawą do wykazania ulgi podatkowej.
Informacje będą obowiązkowo przekazane w edytowalnej formie elektronicznej. Obecnie jest to tylko opcja, z której bank może skorzystać, lecz nie musi.
Nowości te zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw.
Już obecnie szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych prowadzący postępowanie przygotowawcze lub czynności sprawdzające w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia (zwykłe bądź skarbowe) mogą żądać od banków wielu danych, m.in. o posiadanych lub współposiadanych rachunkach bankowych, o pełnomocnictwach do dysponowania rachunkami, o udzielonych kredytach lub pożyczkach. Wynika to z art. 48 ustawy o KAS (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.).
Teraz ich żądania będą mogły być dużo szersze.
Projekt przewiduje także zmiany dla notariuszy i profesjonalnych pełnomocników. Notariusze nie będą już musieli przekazywać do urzędów skarbowych papierowych wypisów aktów notarialnych. Wszystkie dane dotyczące „zdarzeń prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązania podatkowego” trafią do jednego, scentralizowanego systemu informatycznego.
Z kolei pełnomocnicy, którzy nie mają konta na platformie ePUAP lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej (nie mają takiego obowiązku), muszą się liczyć z tym, że korespondencja będzie mogła być im doręczana w miejscu prowadzenia kontroli. Resort finansów uzasadnia to tym, że pełnomocnicy w wielu sytuacjach uchylają się od stawiennictwa w siedzibie organu, a zgodnie z obecnym brzmieniem art. 144 par. 5 ordynacji podatkowej tylko w ten sposób bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być im doręczane pisma.
Doprecyzowane zostanie, jak ma wyglądać wsparcie i obsługa podatnika w urzędzie skarbowym. Z nowego przepisu ma wynikać, że urzędnicy mają informować o stosowaniu przepisów, które są jasne i nie wymagają interpretacji. Oznacza to, że podatnicy mogą się dowiadywać np. o:
■ aktualnie obowiązujących drukach deklaracji i zeznań podatkowych,
■ możliwych do uzyskania ulgach w spłacie zobowiązań podatkowych,
■ terminach składania deklaracji,
informacji i zeznań podatkowych,
■ terminach płatności podatków oraz
■ zakresie kompetencji organów podatkowych wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych.