Wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nie będą płacić podatku od spadku lub darowizny otrzymanej od opiekuna na takich samych zasadach jak pozostałe dzieci, z normalnych rodzin oraz adoptowane i przysposobione.
Opublikowana została już nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2020 r. poz. 1761), która to zakłada. Wejdzie ona w życie 27 października br.
Wprowadza nowy art. 14 ust. 4a do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Mówi on, że za zstępnych, którzy korzystają ze zwolnienia dla najbliższej rodziny, uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821).
Z kolei za wstępnych będą uważane także osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
Dotychczas takie osoby były traktowane jak obcy. Musiały więc płacić podatek według zasad przewidzianych dla trzeciej grupy podatkowej, czyli od nadwyżki ponad kwotę 4902 zł i to według najwyższych stawek podatku (wynoszących 12 proc., 16 proc., a nawet 20 proc. – w zależności od wysokości nadwyżki).
Dzięki nowelizacji podopieczni i opiekunowie nie zapłacą podatku od przekazywanych sobie spadków lub darowizn, pod warunkiem że zgłoszą ich otrzymanie właściwemu urzędowi skarbowemu w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania. Zwolnienie będzie obowiązywało niezależnie od kwoty. W przypadku darowizn pieniężnych konieczne jest przekazanie ich na konto bankowe.
Obowiązek zapłaty podatku nie ciąży już dziś na dzieciach adoptowanych i przysposobionych (pasierbach i pasierbicach).