Gmina może odliczyć VAT od wydatków poniesionych na przygotowanie nieruchomości pod nowe inwestycje, a także na uatrakcyjnienie terenów – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła gminy, która chciała zwiększyć atrakcyjność działek przeznaczonych do sprzedaży. W związku z tym w latach 2013‒ 2016 uzbroiła je w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, przekazując ją, na podstawie nieodpłatnej umowy w administrowanie, spółce komunalnej. W trakcie tej inwestycji poniosła też wydatki m.in. na zakup dokumentacji projektowej, wykonania prac budowlanych związanych z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej.
Wydatki te dotyczyły tylko i wyłącznie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub rekreacji indywidualnej – wyjaśniła gmina, podkreślając, że nie są to wydatki ogólne. Dodała, że będzie sprzedawać działki z VAT, jako tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.
Gmina uważała, że może odliczyć VAT zapłacony przy budowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, bo między wydatkami na uzbrojenie działek a czynnościami opodatkowanymi (a więc sprzedażą gruntów) jest ścisły związek.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że nie ma związku między uzbrojeniem terenu a sprzedażą działek. Skoro bowiem gmina sama nie świadczy usług doprowadzania wody i odbioru ścieków (świadczy je odrębny podmiot ‒ Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.), to nie może odliczyć wydatków na budowę infrastruktury – stwierdził organ.
Nie zgodził się z tym WSA w Bydgoszczy. Orzekł, że istnieje związek między wydatkami na uzbrojenie działek a sprzedażą gruntów. Wydatki te nie dotyczą bowiem ogólnie wszystkich posiadanych przez gminę gruntów, a tylko tych, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub rekreacji indywidualnej.
Sąd zwrócił uwagę na to, że uzbrojenie działek ma wpływ na ich cenę, co przekłada się w konsekwencji na wysokość podatku należnego. Skoro więc gmina ponosi ciężar ekonomiczny wydatków (w tym podatku naliczonego) na realizację inwestycji, które służą również powstaniu podatku należnego, to nie ma podstaw do pozbawienia jej prawa do odliczenia – orzekł WSA.
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek wyjaśniła, że dzięki uzbrojeniu działki staną się atrakcyjniejsze dla nabywców, co przełoży się na wyższą cenę ich sprzedaży i wyższy podatek należny. Istnieje więc związek między wydatkami na uzbrojenie i sprzedażą, czyli czynnościami opodatkowanymi.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 17 września 2020 r., sygn. akt I FSK 1769/18.