Przyjęty tydzień temu przez rząd projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych zakłada wiele rewolucyjnych nowości. Warto zwrócić uwagę na przepisy przejściowe. Doprecyzowują one, od kiedy i w jakim zakresie dana zmiana wejdzie w życie. Projekt czeka teraz na rozpatrzenie przez Sejm (druk nr 642).

>>>O szczegółach przeczytasz w dzisiejszym e-wydaniu DGP<<<

Zagadnienie Artykuł ustawy nowelizującej Przepisy przejściowe
Upodmiotowienie podatkowe spółki komandytowej i spółki jawnej 10–11 Nowe zasady stosuje się od pierwszego dnia roku podatkowego sp. k. oraz sp. j. rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r. Jeśli przyjęty przed 1 stycznia 2021 r. taki rok jest inny niż kalendarzowy, spółka jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 r.  Artykuł reguluje również zasadę kontynuacji wyceny i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  Art. 11 reguluje dochody wspólników tych spółek przed dniem ich upodmiotowienia – stosuje się do nich dotychczasowe zasady.  Zwolnienia z opodatkowania dywidend oraz odsetek mają zastosowanie do przychodów z zysku w tych spółkach wypracowanych od dnia ich upodmiotowienia podatkowego.  Wspólnicy tych spółek korzystający przed dniem upodmiotowienia z odliczeń od podstawy opodatkowania, zachowują to prawo na dotychczasowych przepisach.
Odpisy amortyzacyjne, zasady podwyższania i obniżania stawek 12 Nowe zasady będą miały zastosowanie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wprowadzanych do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.
Rozliczanie straty podatkowej spółki komandytowej 13 Komplementariusz sp. k. zasadniczo może obniżyć na dotychczasowych zasadach dochód z udziału w upodmiotowionej podatkowo sp. k. o nieodliczoną dotychczas stratę podatkową – w części, w jakiej pozostawały jego przychody z sp. k. w ogólnej kwocie jego przychodów za poszczególne lata.  Przepisów tych nie stosuje się do przychodu z udziału w sp. k. utworzonej po 31 grudnia 2020 r.
Klauzula GAAR dla wspólnika spółki komandytowej 14 Wyłączenie stosowania klauzuli GAAR dotyczy korzyści podatkowych uzyskanych do 31 grudnia 2020 r. (z wyłączeniem postępowań wszczętych, a niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji).
Przesunięty rok podatkowy 15 Dla podatników CIT z przesuniętym rokiem podatkowym, rozpoczętym przed 1 stycznia 2021 r., a zakończonym po 31 grudnia 2020 r. do końca trwania tego roku stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym (sprzed nowelizacji). W zakresie zwolnienia z podatku od przychodów z wynajmowanych nieruchomości stosuje się przepisy znowelizowane.
Stawka 9 proc. CIT 16 Ograniczenie możliwości stosowania obniżonej stawki dla podatników powstałych na skutek określonych działań restrukturyzacyjnych w okresie od dnia następującego po ogłoszeniu nowelizacji, a przed 1 stycznia 2021 r.
Stawka 9 proc. CIT 17 Ograniczenie możliwości stosowania obniżonej stawki dla podatników kontynuujących działalność po określonych działaniach restrukturyzacyjnych w okresie od dnia następującego po ogłoszeniu nowelizacji, a przed 1 stycznia 2021 r.
Stawka 9 proc. CIT 18 Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r., a zakończy po 31 grudnia 2020 r., mogą stosować obniżoną stawkę, jeśli ich przychody osiągnięte od początku roku podatkowego do 31 grudnia 2020 r. nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Stosują ją do końca miesiąca przekroczenia tego progu.
Wejście w życie 22 Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. z następującymi wyjątkami: Z dniem następującym po ogłoszeniu wchodzą w życie: ■ art. 8 nowelizacji (obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych, zmienione tarczą antykryzysową), ■ art. 10 nowelizacji, ■ art. 16 nowelizacji (zob. wyżej). 1 marca 2021 r. wchodzą w życie: ■ art. 4 nowelizacji (zmiany w ustawie o rachunkowości), ■ art. 7 nowelizacji (zmiany w kodeksie spółek handlowych).