Do końca września pracodawcy ze sfery budżetowej powinni odprowadzić na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS całą kwotę naliczonych odpisów. W jednostce budżetowej ewidencja funduszu socjalnego powinna być prowadzona na kontach 851 i 135.
Jednostki ze sfery budżetowej tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Generalnie fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, z dobrowolnych odpisów dodatkowych oraz ze zwiększeń. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy, naliczonych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ZFŚS, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu do 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Przypomnijmy tylko, że jeżeli pracodawca spoza sfery budżetowej nie miał obowiązku utworzenia ZFŚS, a zrobił to na zasadzie dobrowolności, to te dwa terminy go nie dotyczą.
Tak więc do 30 września musi wpłynąć na rachunek funduszu pozostała część odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy o ZFŚS. Przepisy te dotyczą odpisu podstawowego dokonywanego na pracowników: zatrudnionych w normalnych warunkach, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach pomostowych) oraz młodocianych. Ponadto do 30 września pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy funduszu całość kwot, które są dobrowolne. Jeżeli więc pracodawca zdecyduje się zwiększać:
  • odpis na pracowników niepełnosprawnych lub
  • fundusz na emerytów i rencistów, lub
  • fundusz na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego
– to kwoty tych zwiększeń musi przelać na konto ZFŚS najpóźniej do końca września.

Kwota bazowa

Wysokość podstawy służącej do wyliczenia odpisu na ZFŚS wynika z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Zgodnie z nią odpis dla pracowników trzeba naliczyć od kwoty bazowej stanowiącej przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. – 4134,02 zł. Jest to więc kwota wyższa niż dwie kwoty bazowe stosowane w 2019 r. Odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy wynosi zatem 1550,26 zł. [tabela]
Tabela. Wysokość odpisów na ZFŚS w 2020 r. (kwota bazowa 4134,02 zł)
Podstawowe
Na jednego pracownika 37,5 proc. 1550,26 zł
Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50 proc. 2067,01 zł
Na jednego młodocianego:
w pierwszym roku nauki 5 proc. 206,70 zł
w drugim roku nauki 6 proc. 248,04 zł
w trzecim roku nauki 7 proc. 289,38 zł
Fakultatywne
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25 proc. 258,38 zł
Na każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy 6,25 proc. 258,38 zł
Na każdą osobę pod warunkiem przeznaczenia całego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę 7,5 proc. 310,05 zł
Sposób ustalenia odpisu na fundusz socjalny określa art. 5 ustawy o ZFŚS. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych obliczanej zgodnie z par. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Określono w nim, że podstawę naliczania odpisu na fundusz stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny etat). W związku z tym na początku każdego roku ustala się planowaną na dany rok przeciętną liczbę zatrudnionych, którą w końcu roku koryguje do faktycznej przeciętnej liczby osób zatrudnionych w zakładzie w danym roku.
WAŻNE Zawieszenie tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywanie odpisu podstawowego i wstrzymanie wypłaty świadczeń urlopowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dotyczy tylko pracodawców, którzy mogą wykazać spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń, ściśle związany ze spadkiem przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Dlatego nie ma to zastosowania w jednostkach budżetowych.

W szkole inaczej

Z kolei w art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. podano, że przy liczeniu odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową z 1 stycznia 2018 r. – 2752,92 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w 2020 r. wynosi 3028,21 zł (110 proc. kwoty bazowej). Przypomnijmy, że dla nauczycieli odpisu na ZFŚS dokonuje się corocznie w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, obowiązującej od 1 stycznia danego roku.
Jeśli chodzi o jednostki oświatowe, to dział księgowości powinien pamiętać, że wysokość odpisu na ZFŚS ustala się według tradycyjnych zasad wyłącznie w odniesieniu do:
a) pracowników niebędących nauczycielami (np. administracja),
b) byłych pracowników niebędących nauczycielami, którzy przeszli na emeryturę bądź rentę i zostali objęci opieką socjalną przez pracodawcę.
Chodzi o to, że w ich przypadku wysokość odpisu na ZFŚS w 2020 r. wynosi tyle, co w tabeli. W odniesieniu zaś do pracowników będących nauczycielami, tj.:
a) nauczycieli czynnych zawodowo,
b) nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
c) nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
‒ podstawa naliczenia odpisu podstawowego na fundusz została określona w art. 53 Karty nauczyciela.
Zasady tam określone jako unormowania szczególne mają pierwszeństwo przed unormowaniami wynikającymi z ustawy o ZFŚS, co oznacza, że należy stosować je w pierwszej kolejności. A zatem w odniesieniu do pracowników będących nauczycielami odpisu na ZFŚS dokonuje się w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
Z kolei dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne odpis dokonywany jest w wysokości 5 proc. pobieranych przez nich emerytur, rent czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Co ważne, w szkole wszystkie odpisy na ZFŚS, czyli m.in. odpisy dla nauczycieli, byłych nauczycieli (emerytów i rencistów), aktualnie zatrudnionych pracowników szkoły niebędących nauczycielami oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) stanowią jeden fundusz. Dlatego do końca września przekazujemy je i ujmujemy na jednym, wspólnym rachunku ZFŚS. Stosujemy tu ogólne postanowienia art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS. Tak jak już wskazano wcześniej, odpis podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy w terminie do 30 września danego roku, z zastrzeżeniem, że w terminie do 31 maja danego roku na rachunek bankowy podlega przekazaniu kwota stanowiącą co najmniej 75 proc. ustalonego odpisu. [przykład]

Na kontach

Ewidencja księgowa ZFŚS powinna być prowadzona na kontach 851 – „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” i 135 – „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
Środki pieniężne ZFŚS muszą być wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym. Ujmuje się je więc w jednostkach budżetowych na koncie 135. Na stronie Wn tego konta ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na stronie Ma – wypłaty tych środków. Wynika to z ustaleń zawartych w art. 12 ustawy o ZFŚS, zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek przechowywania środków funduszu na odrębnym rachunku bankowym. Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a przede wszystkim zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi dysponuje jednostka. Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu. Ewidencji na koncie 135 dokonuje się zgodnie z wyciągami bankowymi. Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych funduszy.
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS. Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
  • stanu, zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
  • wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan ZFŚS.
Generalnie księgowania mogą przebiegać następująco. Naliczenie odpisu na ZFŚS zapisujemy: strona Wn konta 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, strona Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki (rozliczenie ZFŚS)”. Odprowadzenie odpisu z rachunku podstawowego na rachunek ZFŚS: (75 proc. do 31 maja, pozostała część do 30 września) ewidencjonujemy strona Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki (rozliczenie ZFŚS)”, strona Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Wyciąg bankowy rachunku socjalnego (środki wpłynęły) księgujemy zaś: strona Wn konta 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia (ZFŚS)”, strona Ma konta 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”. [ramka 1]

Ramka 1

Księgowania
1. Zaksięgowanie przypisu z tytułu odpisu na ZFŚS: Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS), Ma 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.
2. WB – przekazanie z rachunku bieżącego – subkonto wydatków I raty odpisu (75 proc. wartości odpisu) na rachunek ZFŚS: Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”, Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka par. 4440).
3. PK – przypis kosztów z tytułu odpisu na ZFŚS w części, w jakiej przekazano I ratę (75 proc.) na rachunek ZFŚS: Wn 405 „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (analityka ZFŚS), Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS).
4. WB – wpływ na rachunek ZFŚS środków z tytułu odpisu: Wn 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”.
5. WB – przekazanie z rachunku II raty (25 proc.) wartości odpisu na ZFŚS: Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”, Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka par. 4440).
6. PK – przypis kosztów z tytułu odpisu na ZFŚS w części, w jakiej przekazano środki na rachunek ZFŚS (II rata 25 proc.): Wn 405 „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (analityka ZFŚS), Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS).
7. WB – wpływ na rachunek ZFŚS środków z tytułu II raty odpisu (25 proc.): Wn 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”.
8. PK – korekta odpisu w końcu roku na ZFŚS (in minus) – zmniejszenie zobowiązania: Wn 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS).
9. PK – zmniejszenie kosztów z tytułu korekty odpisu w końcu roku na ZFŚS: Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS) , Ma 405 „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (analityka ZFŚS).
10. PK – zwrot środków z rachunku bankowego ZFŚS, na rachunek wydatków z tytułu korekty na ZFŚS (in minus): Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”, Ma 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”.
11. PK – wpływ na rachunek wydatków bieżących środków zwróconych z rachunku ZFŚS, w związku z korektą odpisu na ZFŚS: Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka par. 4440), Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”.
11a. PK – techniczny zapis ujemny (do pkt 11) dla zachowania czystości zapisów na rachunku bankowym: Wn/Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka par. 4440).
12. PK – korekta odpisu w końcu roku na ZFŚS (in plus) – zwiększenie zobowiązania: Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS), Ma 851 „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”.
13. PK – obciążenie kosztów w związku z korektą odpisów na ZFŚS (in plus): Wn 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” (analityka ZFŚS), Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analityka ZFŚS).
14. PK – przekazanie z rachunku bieżącego środków na rachunek bankowy ZFŚS (w związku z dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS in plus): Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”, Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków” (analityka par. 4440).
15. PK – wpływ na rachunek bankowy ZFŚS środków (w związku z korektą odpisu na ZFŚS in plus): Wn 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”, Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”.

Grozi kara

Jeśli pracodawca nie przekaże do 30 września pozostałej kwoty odpisu, to organizacja związkowa ma prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o przekazanie należnych środków na fundusz (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 19 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 373/97, OSNAP 1998/17/507). Ponadto za niedotrzymanie tego terminu może pracodawcy grozić kara grzywny. Ostatecznej korekty wysokości funduszu świadczeń socjalnych dokonuje się na koniec roku.

Kiedy zmniejszenie w firmie

Przypominamy, że druga rata odpisu na ZFŚS dotyczyć może też jednostek spoza sfery budżetowej. Jednak w tym roku ze względu na COVID-19 wprowadzono pewne zmiany w przepisach o których piszemy szczegółowo w ramce 2. Można sie więc spodziewać raczej zmniejszenia odpisu. Wtedy dokonuje się zapisów:
1. PK – naliczono zmniejszenie odpisu na ZFŚS (korekta zmniejszająca koszty podstawowej działalności operacyjnej): strona Wn konta 831 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, strona Ma konta 440 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”.
2. WB – przelew środków z wydzielonego rachunku ZFŚS na rachunek bieżący: strona Wn konta 130 „Rachunek bankowy”, strona Ma konta 135 „Rachunek bankowy środków ZFŚS”.

Przykład

Wspólny fundusz
W szkole od stycznia do sierpnia 2020 r. było zatrudnionych 30 nauczycieli na cały etat, dwóch na połówki etatu. Od września 2020 r. zostało zatrudnionych jeszcze dwóch nauczycieli na pełny etat. Zatrudnionych jest też czterech pracowników administracji i dwóch pracowników obsługi (wszyscy są zatrudnieni na pełny etat).
Obliczenia w maju
1. Policzono odpis dla nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela:
30 etatów + 1 etat (2 x 1/2 etatu) = 31 etatów
Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. to 31 etatów: 3028,21 zł x 31 = 93 874,51 zł
Odpis na ZFŚS w 2020 r. dla nauczycieli wynosi 93 874,51 zł.
2. Policzono odpis dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z ustawą o ZFŚS:
(4 + 2) x 1550,26 zł = 9301,56 zł
3. Odpis w szkole łącznie wynosi 9301,56 zł.
W szkole te wszystkie odpisy stanowią jeden fundusz 103 176,07 zł.
W maju przekazano na rachunek ZFŚS I ratę odpisu w wysokości 75 proc., czyli 77 382,05 zł (103 176,07 zł x 75 proc.)
Obliczenia we wrześniu (wtedy można już dokonać korekty, co oczywiście nie zwalnia z obowiązkowej weryfikacji w grudniu)
1. Liczymy odpis dla nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela:
30 etatów + 1 etat (2 x 1/2 etatu) = 31 etatów
31 x 8 miesięcy = 248
32 etaty + 1 etat (2 x 1/2 etatu) = 33 etaty
33 etaty x 4 miesiące = 132
248 + 132 = 380 : 12 miesięcy = 31,67
Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. to 31,67 etatu: 3028,21 zł x 31,67 etatu = 95 903,41 zł.
Odpis na ZFŚS w 2020 r. dla nauczycieli wynosi 95 903,41 zł.
2. Odpis dla pracowników administracji i obsługi bez zmian 9301,56 zł.
3. Odpis w szkole łącznie wynosi 105 204,97 zł.
4. Różnica miedzy majem a wrześniem 103 176,07 zł – 105 204,97 zł = – 2028,90 zł.
We wrześniu należy przekazać 27 822,92 zł (105 204,97 zł – 77 382,05 zł). Jest to różnica między wyliczonym we wrześniu odpisem a pierwszą ratą, którą przekazaliśmy w maju.

Ramka 2

W firmach inaczej
Przypomnijmy, że 24 czerwca br. weszły w życie przepisy, które wprowadziły możliwość ograniczenia kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną. Chodzi tu o art. 15ge dodany do specustawy o COVID-19. Zgodnie z nim pracodawca może zawiesić obowiązki: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych. W niektórych przypadkach, gdy przepisy wewnętrzne przewidują odpis wyższy od ustawowego, tarcza 4.0 ogranicza jego wysokość. Pracodawcy, którzy przekazali pierwszą ratę odpisu do 31 maja br., mogli skorzystać z nowych ustawowych uprawnień. Takie stanowisko przekazało 30 czerwca 2020 r. naszej redakcji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (patrz niżej). Pracodawcy mogli przeliczyć środki przekazywane do ZFŚS po zmianach przepisów i odpowiednio je skorygować. Jeśli jednak w firmie nie dokonano wcześniej wyliczeń po zmianach przepisów, to teraz jest na to odpowiedni moment.
W stanowisku Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla DGP z 25 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia wysokości odpisów na ZFŚS napisano m.in.: „Wprowadzony art. 15ge ust. 3 przewiduje, że: «W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, (…) nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, (…) ustalających wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa. W takim przypadku stosuje się wysokość odpisu na ten fundusz określoną w tej ustawie».
Z treści powołanej regulacji i wprowadzonego wyrażenia: «nie stosuje się» wynikałoby, iż ma ona charakter stanowczy. Oznacza to, że u pracodawców przedsiębiorców objętych tym rozwiązaniem nie będą stosowane układowe lub regulaminowe postanowienia o wyższej niż przewiduje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 5) wysokości odpisu na ZFŚS z mocy wprowadzanej regulacji. Pracodawcy ci powróciliby zatem do stosowania ustawowych wskaźników naliczania odpisu. Wprowadzony bowiem przepis art. 15ge ust. 3, jako rozwiązanie szczególne wyłączające stosowanie u niektórych pracodawców postanowień układu zbiorowego pracy lub regulaminu wynagradzania wprowadzonych na podstawie art. 4 ustawy o ZFŚS, miałby pierwszeństwo stosowania przez tych pracodawców, co oznaczałoby obowiązek stosowania przez nich, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., tzn. od dnia 24 czerwca br., wysokości odpisu na ZFŚS zawartych w ustawie o ZFŚS.
Niezależnie od powyższego, po wejściu w życie w dniu 24 czerwca br. omawianej regulacji – pracodawcy (…) objęci zakresem jej obowiązywania, mogą nadal zwiększać fundusz zyskiem netto do podziału, jeśli będą mieć takie możliwości. Stanowi o tym przepis art. 7 ust. 4 ustawy o ZFŚS, który nie został zmieniony. Ponadto realizacji przez tych pracodawców dotychczasowego zakresu działalności socjalnej, finansowanego z wyższych układowych lub regulaminowych wskaźników odpisu mogłyby służyć zgromadzone na rachunku ZFŚS, niewykorzystywane z lat poprzednich środki funduszu, jeśli ci pracodawcy takie środki posiadają (art. 11 ustawy o ZFŚS).”
Z kolei w stanowisku MRPiPS dla DGP z 30 czerwca 2020 r. resort dopowiedział:
„W ocenie MRPiPS wejście w życie powołanych regulacji będzie skutkować także potrzebą dostosowania przez pracodawców objętych tymi przepisami naliczenia odpisu na ZFŚS na 2020 r. do obowiązującego stanu prawnego w tym zakresie, co skutkuje także koniecznością korekty równowartości środków z tego tytułu, przekazywanych na rachunek bankowy ZFŚS. Zgodnie bowiem z zasadami tworzenia ZFŚS, zawartymi w art. 5–6 oraz definicją odpisu podstawowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy o ZFŚS, coroczny odpis podstawowy, będący głównym źródłem tworzenia funduszu, oznacza równowartość dokonanych odpisów na rachunek bankowy funduszu, w wysokości określonej w art. 5 ustawy o ZFŚS, na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS”.
Podstawa prawna
• art. 5 ust. 1–3, art. 6 ust. 2, art. 12 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070)
• art. 7 ustawy z 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz.U. poz. 278)
• art. 77 pkt 16 ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086)
• art. 15ge ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. poz. 1086)
• ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924)
• par. 1 i 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. nr 43, poz. 349)
• obwieszczenie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2018 r. i w drugim półroczu 2018 r. (M.P. z 2019 r. poz. 201)
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)
• art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 r. ‒ Karty nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)