Spółka nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń, gdy pracujący za darmo członek zarządu może czerpać inne pożytki (np. dywidendy), choćby nawet pośrednio – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła spółka z o.o., której członkami zarządu są dwie osoby będące udziałowcami w innej spółce X (niemieckiej). Jednocześnie X jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o.
Pytanie dotyczyło tego, czy w takiej sytuacji nie powstaje u niej przychód z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że aby świadczenie było nieodpłatne, nie może się ono wiązać z jakimkolwiek wynagrodzeniem bądź ekwiwalentem. Z taką sytuacją nie mamy do czynienia, gdy z umowy spółki wynika np. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy, dopłat, pełnienia funkcji w organach spółki itp. W takim przypadku bowiem wspólnikowi przysługują prawa majątkowe, takie jak możliwość osiągnięcia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów lub z ich umorzenia, prawo do dywidendy czy też do otrzymania majątku spółki w razie jej likwidacji – wyjaśnił dyrektor KIS.
Dodał, że spółka nie ma przychodu z nieodpłatnych świadczeń także gdy funkcję członka zarządu pełni bez wynagrodzenia osoba będąca wspólnikiem spółki lub np. pracownik wspólnika. Taka osoba może bowiem uzyskać w przyszłości określone świadczenia od spółki (np. dywidendę). Jest zatem zainteresowana osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, bo w przyszłości może mu to przynieść określone korzyści majątkowe.
Nie ma znaczenia, że w przypadku wspólnika będącego osobą prawną funkcje zarządcze są pełnione przez powołanego do tego celu np. pracownika lub współpracownika – dodał dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na to, że wspólnik będący osobą prawną nie może sam zasiadać w zarządzie. Dlatego do pełnienia tej funkcji oddelegowuje np. swojego pracownika. Pełniąc funkcje zarządcze, osoba fizyczna wyznaczona przez wspólnika realizuje wyłącznie cele gospodarcze tego wspólnika. Pomimo więc braku wynagrodzenia członek zarządu uzyskuje lub może uzyskać korzyści ekonomiczne będące ekwiwalentem wynagrodzenia za świadczone w spółce usługi – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.249.2020.1.AM