Zużywana w fajce wodnej mieszanka tytoniu i innych substancji jest opodatkowana według stawki właściwej dla tytoniu, jeżeli został on pocięty lub w inny sposób podzielony, skręcony lub sprasowany w postaci bloków i nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego ‒ orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Chodziło o litewską spółkę, która zajmowała się sprzedażą detaliczną wyrobów tytoniowych i w latach 2012‒2015 sprowadzała mieszankę różnych substancji wykorzystywanych w fajkach wodnych, m.in. tytoniu, gliceryny, syropu cukrowego i aromatów. W zgłoszeniach celnych deklarowała do opodatkowania akcyzą jedynie tytoń znajdujący się w mieszance.
Zakwestionował to litewski urząd celny. Stwierdził, że zgłoszenie powinno obejmować także inne substancje wchodzące w skład mieszanki.
Opodatkowanie akcyzą wyrobów tytoniowych jest ujednolicone w całej Unii Europejskiej, reguluje je dyrektywa 2011/64 z 21 czerwca 2011 r. (tzw. dyrektywa tytoniowa).
Litewski fiskus przywołał art. 2 ust. 2 dyrektywy, z którego wynika, że opodatkowane mogą być także wyroby składające się w całości lub w części z substancji innych niż tytoń, jeżeli nie są wykorzystywane w celach medycznych i spełniają warunki określone w art. 5 dyrektywy. Chodzi o dwa warunki: tytoń powinien być pocięty, sprasowany lub podzielony w postaci bloków i musi nadawać się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego. Litewscy celnicy uznali, że zostały one spełnione, więc spółka powinna była dopłacić ponad 2 mln euro zaległego VAT i akcyzy wraz z odsetkami za zwłokę.
Ostatecznie spór z fiskusem trafił na wokandę litewskiego sądu, a ten zawiesił postępowanie i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Spytał, czy opodatkowana akcyzą powinna być cały mieszkanka wykorzystywana do palenia w fajce wodnej, czy tylko znajdujący się w niej tytoń.
TSUE przyznał rację fiskusowi. Orzekł, że w świetle art. 2 ust. 2 dyrektywy tytoniowej opodatkowane mogą być także wyroby składające się z innych substancji niż tytoń, o ile spełniają wspomniane dwa warunki z art. 5 dyrektywy.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 16 września 2020 r., sygn. C-674/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia