Jeżeli kwota na paragonie z podanym NIP nabywcy nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to takiej faktury uproszczonej nie można wymienić na zwykłą fakturę – stwierdził minister finansów w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
To kolejna zmiana stanowiska fiskusa w tej kwestii. Minister wyjaśnił również, co z wykazywaniem w nowym JPK_VAT (czyli deklaracji wraz z ewidencją) danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 r. co do zasady na fakturę dającą prawo do odliczenia VAT mogą być wymieniane tylko paragony zawierające NIP kupującego (nabywcy). Wymiana na faktury paragonów bez NIP nabywcy jest zabroniona pod groźbą sankcji w wysokości 100 proc. wykazanego podatku.
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W PAKIECIE Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją + nowe kody w JPK_VAT
Najwięcej problemów sprawiają paragony z NIP do kwoty 450 zł (100 euro). Ministerstwo Finansów traktuje je jako faktury uproszczone, dające prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Nowy JPK_VAT także dla jednostek finansów publicznych: Część deklaracyjna i ewidencyjna

Jednak bez wymiany

Z odpowiedzi ministra na wystąpienie rzecznika MSP wynika, że jeśli paragon z NIP nabywcy jest wystawiony na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, to „brak jest uzasadnienia, aby podatnik występował o potwierdzenie zakupu dodatkowo «zwykłą fakturą»”.
Takie stanowisko oznacza, że minister wraca do wykładni przepisów prezentowanej w interpretacjach podatkowych przez dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej, np. w interpretacji z 27 kwietnia 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK) oraz z 18 marca 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.61.2020.1.ISK).
Dyrektor KIS stwierdził w nich, że sprzedawca nie może wystawić zwykłej faktury do paragonu z NIP nabywcy wystawionego na kwotę nieprzekraczającą 450 zł, bo taki paragon już sam w sobie jest fakturą.
Inaczej jednak wypowiedział się w interpretacji z 28 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK). Uznał wtedy, że sprzedawca może jednak wystawić zwykłą fakturę na żądanie klienta, gdy ten zwróci wystawiony wcześniej paragon (z NIP nabywcy) na kwotę do 450 zł. Pisaliśmy o tym w artykule „Fakturę uproszczoną można jednak wymienić na zwykłą” – DGP nr 108/2020.
Teraz minister finansów wraca do koncepcji, zgodnie z którą jednak paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę nieprzekraczającą 450 zł nie można wymienić na standardową fakturę.
Na problem ten zwracaliśmy uwagę już na początku roku, w artykule „Trwa chaos z wymianą paragonów na faktury” (DGP nr 28/2020). Już wtedy wskazywaliśmy na niejednoznaczne stanowisko Ministerstwa Finansów. Najpierw resort wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie DGP, że „nie ma konieczności” wymiany paragonu z NIP nabywcy wystawionego do 450 zł na zwykłą fakturę. Gdy zapytaliśmy po raz drugi, MF odpowiedziało, że „brak jest uzasadnienia na dodatkowe potwierdzenie zakupu zwykłą fakturą”.
Niemal identycznie brzmi odpowiedź udzielona obecnie rzecznikowi MSP.

Nabywcy też mają problem

W odpowiedzi tej minister wyjaśnił także, co może zrobić nabywca w razie błędu w NIP nabywcy. Zaznaczył, że błędem, który można skorygować notą korygującą (zgodnie z art. 106k ustawy o VAT), może być tylko oczywista pomyłka, np.:
■ brak jednej cyfry, lub
■ przestawienie cyfr, lub
■ pomyłka w jednej cyfrze.
Należy w takiej sytuacji najpierw wystawić fakturę z takim samym błędnym numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie do 450 zł i następnie do tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z prawidłowym numerem NIP.
Wystawiona nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury lub faktury uproszczonej – dodał minister.
Nie można natomiast wystawić noty korygującej, gdy sprzedawca na paragonie fiskalnym:
■ w ogóle nie umieścił numeru NIP, lub
■ podał błędny numer NIP – np. 9999999999, lub
■ podał NIP innego nabywcy.

Co z JPK_V7

Minister poinformował także, że od 1 października do 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie będą musieli odrębnie wykazywać w nowym JPK_VAT (czyli JPK_V7M i JPK–V7K):
■ wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone; chodzi o dane, o których mowa w par. 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.) oraz
■ danych, o których mowa w par. 10 ust. 2 pkt 1, i oznaczeń, o których mowa w par. 10 ust. 3 i 4 wspomnianego rozporządzenia, związanych z paragonami uznanymi za faktury uproszczone.
Warunkiem jest – jak podkreślił minister – aby w tym okresie, tj. do końca 2020 r., wartość sprzedaży bez VAT (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z par. 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.
Minister wyjaśnił także, dlaczego w wyłączeniu obowiązku wykazywania szczegółowych danych w pliku JPK_VAT nie mieści się sprzedaż objęta stawką 0 proc. VAT lub zwolniona z tego podatku, udokumentowana fakturą uproszczoną. Jest tak dlatego, że stosowne wyłączenie z obowiązku wykazania takich faktur wynika z innego przepisu rozporządzenia – par. 10 ust. 1 pkt 1 – wyjaśnił minister.

Będą objaśnienia

Minister poinformował również, że trwają prace nad objaśnieniami podatkowymi. Mają być w nich wyjaśnione zasady uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł za faktury uproszczone, a także zasady ich ewidencjonowania w nowym JPK_V7 (wejdzie w życie od 1 października br.).
Nie można wystawić noty korygującej, gdy na paragonie podano NIP innego nabywcy
Odpowiedź ministra finansów na wystąpienie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców nr PT7.8102.48.2020.HEBZ.665