JPK VAT zawierają obowiązkowe informacje podatkowe. Dlatego niezłożenie JPK lub wysyłka pliku z błędami będzie skutkować nałożeniem na jednostkę kary grzywny. Również rozszerzenie zakresu przekazywanych danych zwiększa ryzyko popełnienia błędów przez podatników.

Po stwierdzeniu błędów podatnicy mogą więc dokonywać korekty składanych JPK_VAT. Jest to o tyle istotne, gdyż wraz z wejściem w życie nowego JPK_VAT od 1 października 2020 r. organy podatkowe będą mogły nałożyć kary w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK_VAT, który uniemożliwia jego weryfikację (w przypadku nieskorygowania błędu w ciągu 14 dni od wezwania przez organ).

Jednostki już na etapie wdrożenia nowego JPK_VAT powinny zadbać o właściwe procedury, gdyż nie każdy błąd będzie można usunąć w ciągu 14 dni. Pierwotnie kara ta miała być nakładana automatycznie za każdy błąd, który nie zostanie skorygowany w ciągu 14 dni od wezwania. Przepisy zostały jednak nieco złagodzone.

Wprowadzona została możliwość nałożenia kary przez organy podatkowe według ich uznania. W objaśnieniach podatkowych z 21 lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 MF wskazało:

MF: Kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji.
Aby uniknąć sankcji, należy sporządzić korektę JPK. Podatnik może również nie korygować błędów i złożyć w urzędzie skarbowym wyjaśnienie, w którym wskaże, że JPK nie zawiera błędów wymienionych w wezwaniu naczelnika. Organ ten po stwierdzeniu błędów wzywa podatnika do skorygowania stwierdzonych błędów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Przykład: Gmina wykazała w JPK_V7M składanym za październik 2020 r. błędną wartość sprzedaży w dwóch wystawionych fakturach. W związku z kontrolą otrzymała 5 grudnia 2020 r. wezwanie do skorygowania błędów w JPK. Gmina dokonała stosownej korekty JPK dopiero 6 stycznia 2021 r. Czy na gminę zostanie nałożona kara?
Tak, z uwagi na fakt, że gmina skorygowała JPK_V7M po upływie 14 dni od otrzymania wezwania, urząd może nałożyć karę w wysokości 1000 zł, czyli po 500 zł za każdy błąd, jako że w wezwaniu zostały wyszczególnione błędy dotyczące dwóch faktur.

Karę uiszcza się bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji nakładającej karę.

Podsumowanie: Niezłożenie nowego JPK_VAT lub wysyłka pliku z błędami może skutkować nałożeniem na jednostkę kary grzywny. Kary te będą nakładane na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji.

Więcej o decyzji dotyczącej modelu docelowego rozliczania VAT w JST jako podatnika VAT, o Elementach nowego JPK_V7M w JST, o podstawach prawnych przeczytasz w książce Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 9/2020 >>>>>

W Poradniku omówiono nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną oraz opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M (JPK_V7K). Ponadto zamieszczono przykłady związane z wyliczeniem VAT do odliczenia przy stosowaniu wskaźnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

  • jak w jednostce wdrożyć obowiązki w zakresie nowego JPK_VAT,
  • co zawiera ewidencja w nowym JPK_VAT,
  • z jakich elementów składają się struktury schematu głównego dla JPK_V7M,
  • jakie czynności jednostki powinny traktować jako czynności opodatkowane, zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
  • w jaki sposób odliczać VAT naliczony przy stosowaniu wskaźnika struktury (proporcji) i prewspółczynnika,
  • jakie dane powinny być zawarte w ewidencji sprzedaży, a jakie w ewidencji zakupu,
  • kiedy w nowym JPK_VAT trzeba oznaczyć transakcję kodem „MPP”,
  • kto ma opisywać dokumenty sprzedaży i zakupu w zakresie kodów GTU i nowych oznaczeń literowych,
  • jak korygować nowy JPK_VAT,
  • jakie sankcje grożą za błędy w nowym JPK_VAT.

Dopełnieniem Poradnika jest Zestaw testów kontrolnych. Za ich pomocą można samodzielnie zaplanować i sprawdzić, jak przebiega proces wdrażania w jednostkach sektora publicznego zmian przepisów w zakresie JPK_VAT, które trzeba stosować od 1 października 2020 r.

Ponadto dołączony jest e-dodatek internetowy Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – Broszura informacyjna dotyczą struktury JPK_VAT z deklaracją opracowana przez Ministerstwo Finansów – uaktualniona w czerwcu 2020 r.