Poniżej prezentujemy terminy i opis nadchodzących zmian. Od pracy zdalnej i wsparcia dla artystów przez nowelizację prawa budowlanego aż po nowy JPK_VAT.
OD 5 WRZEŚNIA

Praca zdalna nadal możliwa

Wprowadzone przez tarcze antykryzysowe przepisy dotyczące pracy zdalnej miały obowiązywać tylko do 4 września. Jednak od 5 września ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423) wprowadziła zmiany, zgodnie z którymi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania epidemii pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania. Zasady dotyczące pracy zdalnej, które funkcjonowały u danego pracodawcy przed 5 września, mogą być więc nadal stosowane (w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz trzy miesiące po ich odwołaniu).

Wsparcie dla twórców i artystów

Zgodnie z obowiązującymi od 5 września przepisami w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie mógł przeznaczać środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, na wsparcie finansowe, w postaci pomocy socjalnej, twórców i artystów.
Nowością jest też, że środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą mogły być przeznaczone na wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną. Beneficjentami tego wsparcia będą mogły być samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.
OD 19 WRZEŚNIA

Rewolucja w prawie budowlanym

Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 471; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 782) wprowadza zmiany, które mają uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. W tym celu projekt budowlany zostaje rozdzielony na:
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu,
  • projekt architektoniczno-budowlany,
  • projekt techniczny.
Po wejściu w życie nowelizacji organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie najpierw zatwierdzać projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę. Projekt techniczny przedkładany będzie organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
Ponadto określono w ustawie katalogi wszystkich przedsięwzięć i robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę.
Zmieniają się również zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł udzielić zgody na odstępstwo również przed zmianą decyzji pozwolenia na budowę.
Uwaga! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.
Nowością jest także uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, obiektów budowlanego lub części obiektów budowalnych zbudowanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, gdy od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.
Uwaga! Nie będzie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września 2020 r. dla samowoli budowlanej wydany zostanie nakaz rozbiórki.
Określono także terminy, w których przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto wskazano wysokość kar pieniężnych za niewydanie w terminie warunków przyłączenia do sieci.
OD 20 WRZEŚNIA

Ponowna analiza w ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek, które złożono do 30 czerwca. Dotyczy to płatników, którzy mieli nadpłatę lub opłacili składki i pokryły one miesiące objęte wnioskiem. Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423) zwolnienie ze składek za kwiecień i maj również dotyczy składek opłaconych. Przepis ten wejdzie w życie 20 września. Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika.
W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia, tj. po 20 września 2020 r.). O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.
WAŻNE OBOWIĄZKI DO 30 WRZEŚNIA

II rata na ZFŚS

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 2 ustawy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070) odpis podlega przekazaniu na odrębny rachunek bankowy w terminie do 30 września danego roku, z zastrzeżeniem, że w terminie do 31 maja danego roku na rachunek bankowy podlega przekazaniu kwota stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości ustalonego odpisu. Obecnie przed przekazaniem II raty odpisu firma w związku ze zmianą wysokości odpisu na podstawie tarczy 4.0 powinna zweryfikować swoje wyliczenia. Na mocy tarczy 4.0 wprowadzono bowiem możliwość ograniczenia kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną. Pozwala na to dodany do specustawy o COVID-19 art. 15ge, zgodnie z którym pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych. Ponadto w niektórych przypadkach, gdy przepisy wewnętrzne przewidują odpis wyższy od ustawowego, tarcza 4.0 ogranicza jego wysokość. Przepisy te weszły w życie 24 czerwca.

Zatwierdzenie sprawozdania

Podmioty niepodlegające Komisji Nadzoru Finansowego, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, mają czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do końca września 2020 r. Termin ten został wydłużony ze względu na pandemię COVID-19. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza, że organ zatwierdzający uznał, iż przedstawia ono jasno i rzetelnie sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Dla zapewnienia jego ważności jest wymagana forma pisemna. Jeśli ten obowiązek nie zostanie wypełniony, będzie to skutkować niemożnością dokonania przez jednostkę podziału wyniku finansowego.
ZMIANY W PRAWIE W PAŹDZIERNIKU

JPK_VAT z deklaracją – ułatwienie i dodatkowe obowiązki

Z powodu epidemii COVID-19 przesunięto na 1 października termin wejścia w życie nowego JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców. JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Po raz pierwszy nowy JPK_VAT trzeba będzie więc złożyć 25 listopada br. Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą składać JPK_V7M, a rozliczający się kwartalnie – JPK_V7K. Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_V7K za cały kwartał.
Uwaga! Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób niż przez JPK_VAT.
W części ewidencyjnej nowego JPK_V7 trzeba będzie wprowadzać nowe dane, m.in. oznaczenia grup towarowo-usługowych (GTU), procedur i typów dokumentów, których obecnie nie trzeba podawać w JPK_VAT. Konieczne jest więc przeanalizowanie pod kątem nowych wymagań wszystkich dokonywanych przez podatnika transakcji.
Prawidłowe przygotowanie nowego JPK_V7 jest o tyle istotne, że naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Stanie się tak, jeżeli podatnik:
  • nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,
  • w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.
Kary nie dostanie jedynie osoba, która poniesie za to odpowiedzialność karną skarbową.
Uwaga! Wszystkie okresy sprzed 1 października br. trzeba będzie korygować przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dlatego składając np. w grudniu 2020 r. korektę JPK_VAT za luty 2020 r., należy użyć JPK_VAT(3).
WAŻNE OBOWIĄZKI OD 1 PAŹDZIERNIKA

Inwentaryzacja

Jednostki, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, mogą 1 października wystartować z inwentaryzacją. Trzeba ją bowiem rozpocząć nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończyć 15 stycznia następnego roku. Generalnie należy jej dokonać na dzień bilansowy. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem kierownika jednostki, także jednostki sektora finansów publicznych, który wynika z art. 26–27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Jest to najlepsze narzędzie do zweryfikowania prawdziwej ilości i jakości aktywów jednostki oraz źródeł ich finansowania. Inwentaryzacja ma na celu stwierdzenie stanu rzeczywistego aktywów i pasywów, porównanie go ze stanem ewidencyjnym oraz zidentyfikowanie i wyjaśnienie różnic. Potem następuje rozliczenie tych różnic w księgach rachunkowych, aby stan ewidencyjny odpowiadał stanowi faktycznemu.
Wydawca wyraża zgodę na udostępnianie treści ściągawki klientom biur rachunkowych