Od 1 września br. bez rejestracji w urzędzie skarbowym nie będzie można ani kupić, ani sprzedać oleju opałowego do celów grzewczych.
Z końcem sierpnia upływa czas na wysłanie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU (papierowo lub elektronicznie). Wynika to z nowelizacji z 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556). Wprowadziła ona zmiany w obrocie paliwami opałowymi już od 1 września 2019 r., ale przez rok w okresie przejściowym (czyli do końca sierpnia 2020 r.) można jeszcze handlować olejem opałowym bez rejestracji.
Nowy obowiązek obejmie nie tylko sprzedawców, ale też podmioty zużywające olej. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale – wyjaśnia w rozmowie z DGP Maria Rutka, dyrektor departamentu podatku akcyzowego w Ministerstwie Finansów (patrz rozmowa obok).
Zużywający nie muszą sami się rejestrować, może ich wyręczyć w tym upoważniony przez nich sprzedawca. W tym celu potrzebne będzie jednak pełnomocnictwo.
Jeżeli sprzedawcy i kupujący nie zarejestrują się do końca sierpnia, to od 1 września nie będą mogli sprzedawać ani kupować oleju do celów grzewczych.
Jak informuje MF na swojej stronie internetowej, ostatnim etapem rejestracji uproszczonej jest otrzymanie jej potwierdzenia.
Ci, którzy wysłali formularz rejestracyjny elektronicznie, ale go nie podpisali (profilem zaufanym, podpisem elektronicznym, podpisem celnym bądź tzw. kwotą przychodu), muszą iść do urzędu skarbowego i autoryzować zgłoszenie. Urzędnik musi potwierdzić w systemie (na podstawie przedstawionego mu dokumentu), że rejestrację wysłała właściwa osoba. Dopiero wtedy zgłoszenie będzie zakończone i będzie można pobrać potwierdzenie rejestracji. Na taką autoryzację jest 14 dni. Jeżeli sprzedawca bądź nabywca oleju nie zdąży, będzie musiał wysłać formularz jeszcze raz.
Informacje na temat zmian i rejestracji dostępne są na stronie puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe”.

Został tydzień na zgłoszenie się do urzędu skarbowego

Maria Rutka: Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i objęcie go systemem monitorowania.
DGP
Z końcem sierpnia br. upływa czas na rejestrację w urzędzie skarbowym podmiotów sprzedających i kupujących olej do celów opałowych. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek?
Wszystkich, którzy od 1 września 2020 r. będą chcieli sprzedawać lub kupować olej opałowy do ogrzewania. Sprzedawca rejestruje się jako pośredniczący podmiot olejowy, natomiast nabywca, który będzie wykorzystywał olej opałowy do ogrzewania, jako zużywający podmiot olejowy.
Co grozi za brak rejestracji w terminie?
Niezarejestrowani nie będą mogli sprzedawać lub nabywać oleju opałowego do celów grzewczych. Wyjaśnię dokładnie te terminy: pośredniczącym podmiotem olejowym jest przedsiębiorca uprawniony do sprzedaży oleju opałowego, natomiast zużywającym podmiot olejowy jest podmiot, który zużywa zakupiony olej opałowy do celów grzewczych w swoim piecu (urządzeniu grzewczym).
Czy zużywający to osoba, która kupuje olej do ogrzewania swojego prywatnego domu?
Nie tylko. Zużywającym podmiotem mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, np. gminy, szpitale. Jeżeli więc po 31 sierpnia 2020 r. osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, która zużywa w swoim piecu olej opałowy do ogrzania pomieszczeń, będzie chciała go kupić, powinna przed takim zakupem zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako zużywający podmiot olejowy. Bez takiej rejestracji nie kupi oleju opałowego do celów grzewczych. Nie ma znaczenia, czy osoba ta kupowała go już wcześniej, czy robi to po raz pierwszy. Od 1 września musi się zarejestrować.
W jaki sposób można to zrobić?
Trzeba złożyć formularz uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego AKC-RU. Jego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1578).
Można to zrobić na dwa sposoby: elektronicznie, czyli nie wychodząc z domu, lub wypełniając papierowe zgłoszenie i składając je osobiście w urzędzie skarbowym lub przesyłając pocztą. Formularz AKC-RU jest dostępny w każdym urzędzie skarbowym. W razie wątpliwości można poprosić pracownika o pomoc przy wypełnianiu tego zgłoszenia.
Czy zgłoszenie można wysłać e-mailem?
Nie, elektronicznie można zarejestrować się tylko za pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo za pomocą Portalu Podatkowego. W tym celu należy posłużyć się: profilem zaufanym, podpisem elektronicznym, podpisem celnym, bądź kwotą przychodu.
Na stronie Puesc.gov.pl w zakładce „Paliwa opałowe” została udostępniona instrukcja elektronicznej rejestracji. Można tam znaleźć również szczegółowe informacje o zmianach zasad przy sprzedaży i zakupie oleju opałowego do celów grzewczych po 1 września 2020 r.
Czy kupujący może upoważnić sprzedawcę oleju opałowego do załatwienia rejestracji w urzędzie skarbowym?
Tak, potrzebne jest jednak pisemne pełnomocnictwo. Jest ono zwolnione z opłaty skarbowej, podobnie jak i uzyskanie potwierdzenia rejestracji uproszczonej.
Co w sytuacji, gdy osoba fizyczna wykorzystuje urządzenia grzewcze zarówno do celów prywatnych (ogrzania prywatnego budynku), jak i do działalności gospodarczej?
Powinna złożyć jedno zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, podając numer identyfikacji podatkowej (NIP) i wskazując wszystkie posiadane urządzenia grzewcze. Jeżeli natomiast prowadzi działalność gospodarczą, ale olej opałowy zużywa tylko do ogrzania prywatnych pomieszczeń, to powinna złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszone, posługując się numerem PESEL.
Z kolei osoby fizyczne zamieszkałe za granicą, które zgłaszają zużycie oleju opałowego w Polsce, powinny pamiętać, żeby w zgłoszeniu rejestracyjnym wskazać swoje miejsc pobytu w Polsce (adres pieca), a nie adres zamieszkania za granicą. Wówczas nie ma problemów z ustaleniem urzędu skarbowego właściwego do przyjęcia tego zgłoszenia.
Ile podmiotów już się zarejestrowało, a ile powinno to zrobić docelowo?
Do 13 sierpnia zarejestrowanych zostało ponad 50 tys. zużywających podmiotów olejowych oraz 679 pośredniczących podmiotów olejowych, a także 336 pośredniczących podmiotów olejowych, które jednocześnie zużywają go do celów grzewczych.
Trudno natomiast oszacować liczbę podmiotów, które powinny podlegać rejestracji na potrzeby obrotu olejem opałowym i które nie złożyły jeszcze zgłoszenia rejestracyjnego. Dlatego od dłuższego czasu informujemy o tym obowiązku.
Po co został on wprowadzony?
Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu olejem opałowym i objęcie go systemem monitorowania, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT). Przyjęte rozwiązania zmniejszą też obowiązki administracyjne. Nie będzie już trzeba stosować papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych uzyskiwanych przy jego sprzedaży. Do zastosowania obniżonych stawek akcyzy będzie można wykorzystać system elektroniczny i złożyć takie oświadczenie w systemie SENT.