JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Od 4 stycznia 1999 r. podatnik jako osoba fizyczna prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Wkład wniesiony przez podatnika do spółki wyniósł 500 zł. 13 września 2006 r. podatnik przekazał 1 proc. swoich udziałów nowemu wspólnikowi za kwotę 1 tys. zł, natomiast 14 września 2006 r. przekazał pozostałe 49 proc. udziałów temu wspólnikowi za kwotę 49 tys. zł i wystąpił ze spółki. Czy podlega opodatkowaniu PIT zwrot wkładu oraz spłaty udziału w majątku spółki cywilnej w przypadku wystąpienia wspólnika?

ODPOWIEDŹ IZBY

Wystąpienie jednego wspólnika z trzyosobowej spółki cywilnej nie powoduje likwidacji spółki. Jednak na wspólnikach spoczywa obowiązek dokonania wzajemnych rozliczeń.

Występującemu wspólnikowi: zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania; wypłaca się wartość wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w przypadku braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia; wypłaca się część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

W omawianej sprawie nie miała miejsca żadna z tych form rozliczenia z występującym ze spółki wspólnikiem. Jeszcze w czasie trwania umowy spółki podatnik dokonał (dwuetapowego) zbycia swoich udziałów na rzecz osoby przystępującej do spółki. Jednak w czasie trwania spółki jej majątek - stanowiący współwłasność łączną - jest nienaruszalny (niepodzielny).

W konsekwencji uzyskanie przez podatnika kwoty 50 tys. zł nie nastąpiło tytułem rozliczeń z tą spółką, bowiem to nie spółka wypłaciła przedmiotową należność z tytułu zwrotu wkładu i wypłaty udziału w zysku. Środki pieniężne pochodziły od osoby fizycznej, przystępującej do spółki. Zatem podatnik otrzymał od jednego ze wspólników spółki wypłatę, która stanowi formę ekwiwalentu bądź rekompensaty odpowiadającą wartości rynkowej przekazanych udziałów spółki. U podatnika nastąpiło więc przysporzenie majątkowe.

W związku z tym należność, jaką podatnik uzyskał w związku z wystąpieniem ze spółki, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Za przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 ustawy o PIT, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o PIT oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z 22 lutego 2008 r. (nr PF-I-4180-0006/08/KK)