Dofinansowanie, które Polski Komitet Normalizacyjny dostaje z Brukseli za umożliwienie dostępu do norm wykorzystywanych przy elektronicznym fakturowaniu, jest dotacją wpływającą na cenę usługi świadczonej przez PKN – orzekł WSA w Warszawie.
Wyjaśnił, że miejsce opodatkowania zależy od tego, kto korzysta z tych norm, zamieszczonych na stronie internetowej PKN – konsument czy przedsiębiorca. Jeżeli konsument, to VAT od wynagrodzenia powinien być rozliczony w naszym kraju, bo tu ma siedzibę PKN. Jeżeli przedsiębiorca, to podatek powinien być rozliczony w państwie siedziby odbiorcy usługi.
Problem powstał wraz z wejściem w życie unijnej dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Nakazuje ona, by wystawiane na jej podstawie elektroniczne faktury były zgodne z odpowiednimi europejskimi normami.
Wskutek tego Komisja Europejska zawarła z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN) umowę, na mocy której członkowie komitetu wdrożyli wymagane normy w swoich krajach. Bruksela wypłaciła za to wynagrodzenie na rzecz CEN, a ten rozdzielił pieniądze dalej. W Polsce trafiły one do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Komitet uznał, że skoro wykonał usługę na rzecz CEN, to wynagrodzenie powinno być rozliczone w Belgii, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT, bo tam jest siedziba usługobiorcy.
Dotacja zwiększa podstawę opodatkowania, jeżeli bezpośrednio wpływa na cenę świadczonej usługi.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że dopłata z UE ma w tym przypadku bezpośredni wpływ na cenę usługi świadczonej przez PKN. Wyjaśnił, że w normalnych, rynkowych warunkach zainteresowani wglądem do europejskich norm musieliby płacić za dostęp do nich na internetowej stronie PKN. Nie płacą jednak, bo koszt ten pokrywa KE. Przekazaną kwotę należy więc traktować jak dotację, która niezaprzeczalnie jest związana z ceną usługi. Podlega zatem opodatkowaniu zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT (interpretacja z 28 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.135.2019.3.IK).
Dyrektor KIS dodał, że w zależności od tego, kto korzysta z usługi dostępu do norm fakturowania, VAT powinien być rozliczony w Polsce (gdy odbiorca usługi to konsument lub polski przedsiębiorca) lub za granicą (gdy odbiorcą usługi jest zagraniczny przedsiębiorca).
Stanowisko to podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Nie miał wątpliwości, że kwoty otrzymywane przez PKN należy traktować jako dotację zwiększającą podstawę opodatkowania, która ma bezpośredni wpływ na cenę świadczonej usługi.
– Taka dotacja podlega opodatkowaniu, a VAT od niej powinien być rozliczony zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi miejsca świadczenia usług – wyjaśniła sędzia Elżbieta Olechniewicz.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 14 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2012/19.www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia