Przychód ze zbycia praw i obowiązków w spółce osobowej można pomniejszyć o koszty jego uzyskania – orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
Kolejny raz przypomniał, że sprzedaż uprawnień wspólnika spółki osobowej nie może być traktowana tak, jak wystąpienie z tej spółki. Wspólnik uzyskuje bowiem przychód ze zbycia praw majątkowych, który podlega opodatkowaniu i może zostać pomniejszony o koszty.
Reklama
Spytała o to spółka akcyjna, będąca komplementariuszem spółki komandytowej, do której wniosła aport w postaci akcji innego podmiotu. Planowała jednak sprzedać przysługujący jej ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej. Miałaby z tego tytułu przychód opodatkowany CIT, ale planowała pomniejszyć go o wydatki, które poniosła na nabycie akcji wniesionych aportem do spółki komandytowej (pomniejszonych tylko o ewentualne odpisy amortyzacyjne). Uważała więc, że kosztem uzyskania przychodu będzie cena nabycia lub objęcia akcji wniesionych następnie do spółki komandytowej.

Reklama

Innego zdania był dyrektor izby skarbowej. Stwierdził, że zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej przypomina wystąpienie z niej. Nie ma żadnych szczególnych przepisów, które różnicowałyby skutki podatkowe obu tych sytuacji – zauważył organ. Dlatego uznał, że w sprawie należy zastosować art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy o CIT. Przepis ten wyklucza z przychodów środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki osobowej z tytułu wystąpienia z niej ‒ w tej części, która odpowiada wydatkom na nabycie lub objęcie praw do udziałów.

Wystąpienie ze spółki osobowej powinno więc być neutralne podatkowo, co oznacza, że wydatki, które spółka chciałaby odliczyć, nie mogą być kosztem uzyskania przychodu – stwierdził dyrektor izby. Dodał, że jest to rodzaj quasi-kosztu, który pomniejszy przychód wyłączony z opodatkowania.
Początkowo spółka przegrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, ale jego wyrok uchylił z przyczyn proceduralnych sąd kasacyjny. Gdy krakowski sąd ponownie rozpoznał sprawę, przyznał rację spółce (sygn. akt I SA/Kr 439/19).
Odwołał się do orzeczeń NSA m.in. z 28 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 700/17) i z 15 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 781/17). Z obu jasno wynikało, że zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej nie jest na gruncie kodeksu spółek handlowych tym samym, co wystąpienie z tej spółki. W pierwszej sytuacji sprzedający uzyskuje przychód ze zbycia praw majątkowych, a powiązane z nim wydatki mogą jak najbardziej być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu – wynikało z tamtych orzeczeń, co potwierdził również krakowski WSA.
Stanowisko to podzielił wczoraj także NSA. Jak wyjaśnił sędzia Jacek Brolik, sprzedaż praw i obowiązków wspólnika nie jest tym samym co jego wystąpienie ze spółki osobowej.
‒ Jedna instytucja jest uregulowana w art. 10 kodeksu spółek handlowych, natomiast druga w art. 65 k.s.h. – zwrócił uwagę sędzia.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 14 lipca 2020 r., sygn. akt II FSK 3017/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia