Tarcza 4.0 sprawiła, że wielu pracodawców straciło prawo do wyższych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Czy to oznacza obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak, to na bieżąco czy wstecz?
Z tarczy 4.0, czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) wynika, że wystarczy spadek przychodów o 15 proc. lub wzrost funduszu wynagrodzeń o 5 proc., a firma traci prawo do naliczania dodatkowych odpisów na fundusz socjalny w 2020 r., nawet jeśli ich wyższą wysokość przewidują układy zbiorowe pracy lub regulaminy wynagradzania obowiązujące u danego pracodawcy.
Przewiduje to nowy art. 15ge ust. 3 dodany w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Postanowiono w nim, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w razie spadku obrotów gospodarczych (o którym mowa w art. 15g ust. 9) lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń (o którym mowa w art. 15gb ust. 2) nie stosuje się postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą wysokość odpisu na zfśs oraz inne świadczenia o charakterze socjalno -bytowym, niż określa ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070). W takiej sytuacji stosuje się wysokość odpisu określoną w tej ustawie.