Minister finansów podpisał dwa rozporządzenia, w których po raz kolejny zawiesił, tym razem do końca roku, stosowanie nowych zasad poboru daniny u źródła w PIT i CIT.
Oba rozporządzenia, podpisane w miniony piątek 19 czerwca, czekają już tylko na publikację w Dzienniku Ustaw. Powinno to nastąpić do jutra.
Podpis ministra oznacza, że polscy płatnicy PIT i CIT, którzy wypłacają za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), wynagrodzenie za licencje, odsetki czy dywidendy, nie będą musieli badać, czy przekazali jednemu kontrahentowi więcej niż 2 mln zł rocznie.
Taki obowiązek przewidywała nowelizacja ustaw o PIT i CIT z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193), która zakładała, że już od 2019 r. po przekroczeniu limitu 2 mln zł trzeba będzie najpierw wpłacić podatek u źródła, a dopiero potem ubiegać się o jego zwrot (gdy zwolnienie lub niższą stawkę przewiduje międzynarodowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania).
Zmiana ta okazała się na tyle kontrowersyjna, że minister finansów systematycznie co pół roku przesuwa jej wejście w życie. Aktualne odroczenie na gruncie PIT i CIT obowiązuje do 30 czerwca 2020 r.
Pod koniec kwietnia br. resort finansów opublikował projekty nowych rozporządzeń, zakładających kolejne zawieszenie, tym razem do końca 2020 r. Tłumaczył to „koniecznością ograniczenia obowiązków związanych z poborem podatku u źródła dla przedsiębiorców, a także potrzebą zapewnienia właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej”.
W piątek, po prawie dwóch miesiącach, minister podpisał oba rozporządzenia.
Przypomnijmy natomiast, że już od 1 stycznia 2019 r. płatnicy CIT i PIT muszą stosować wymogi dotyczące:
  • dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu warunków zastosowania niższej stawki, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku;
  • ustalania rzeczywistego właściciela (z ang. beneficial owner).
Obowiązują też:
  • klauzula generalna, która wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia dla dywidend i odsetek wypłacanych do innego kraju UE, jeśli wypłata miała charakter sztuczny bądź była sprzeczna z celem przepisów,
  • dodatkowe 10-proc. zobowiązanie podatkowe, jeżeli płatnik przy wypłacie należności nie zweryfikował odbiorcy albo weryfikacja nie była adekwatna do charakteru i skali działalności bądź złożył fałszywe oświadczenie dotyczące prawa do skorzystania ze zwolnienia dla wypłacanych dywidend lub odsetek (art. 58b par. 3 ordynacji podatkowej). 

    Zobacz również:

    Kolejne zawieszenie w podatku u źródła
Etap legislacyjny
Nowelizacje rozporządzeń w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PIT i art. 26 ust. 2e ustawy o CIT – czekają na publikację w Dz.U.