Pracuję w referacie księgowości urzędu miasta. Chciałam uzyskać informację, czy wybrałam dobre paragrafy wydatkowe do dwóch rodzajów wydatków ubezpieczeniowych. Pierwszy – dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia (koszty zleceniodawcy) 4170, a drugi ubezpieczenia pojazdu gaśniczego – 3030?
Oba rodzaje wydatków dotyczą zgoła odmiennych sfer ubezpieczeniowych. Pierwszy z podanych wydatków, jest w istocie rzeczy następstwem istnienia umowy zlecenia jako stosunku cywilnoprawnego będącego podstawą prawną świadczenia pracy na rzecz urzędu miasta. Z punktu widzenia formalnego umowa zlecenia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, z kolei w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustawodawca powiązał ww. umowę z obowiązkiem na płaszczyźnie ubezpieczeń społecznych. Z kolei drugi wydatek ubezpieczeniowy związany jest zapewne z obowiązkami gminy nałożonymi ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Tam bowiem w art. 32 postanowiono o obowiązku ponoszenia przez gminę kosztów do jednostek ochrony przeciwpożarowej. W art. 32 ust. 1 i 2 wskazano, że koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Tak więc koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina (z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1).
Wskazane wyżej wydatki muszą rzecz jasna zostać w należyty sposób przyporządkowane w aspekcie klasyfikacji budżetowej wydatków budżetu miasta. Dlatego też niezbędne będzie odniesienie się do regulacji prawnych rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I tak, jeśli chodzi o pierwszy wydatek, czyli dotyczący składek na umowę zlecenia (stanowiący koszt zleceniodawcy), to proponowany paragraf 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) nie będzie trafnym rozwiązaniem. Z opisu do niego wynika, że obejmuje wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do paragrafu 409. W szczególności chodzi tu o wynagrodzenia wypłacane właśnie z tych umów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie odrębnych przepisów osobom, które wykonują określone czynności na polecenie właściwych organów (w szczególności biegłym w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i administracyjnym), wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym za udział w komisjach, radach, zespołach, komitetach, radach nadzorczych, zarządach spółek, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych czy innego rodzaju wynagrodzenia wskazane w tymże opisie paragrafowym. Jak z powyższego wynika, nie dotyczy on jednak składek na ubezpieczenia społeczne m.in. od umów zlecenia. W tym zakresie przedmiotowym miarodajny jest bowiem paragraf oznaczony jako 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne) i on winien mieć zastosowanie do ujęcia wydatkowego ww. składek od umów zlecenia jako koszt zleceniodawcy (urzędu miasta).
Odrębnej oceny wymaga kwestia doboru klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu wydatkowego dotyczącego ubezpieczenia pojazdu gaśniczego. W tym przypadku koszty tego ubezpieczenia nie mogą być ujęte w paragrafie oznaczonym jako 3030 (Różne wydatki na rzecz osób fizycznych). Z opisu do tego paragrafu wynika bowiem, że obejmuje on różne wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu świadczeń rzeczowych niezaliczone do paragrafów 302, 304, 305, 307, 311, 321, 324 do 326, 401 do 410, 417 i 418, m.in. diety poselskie, senatorskie, diety dla radnych jednostek samorządu terytorialnego i członków komisji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego czy zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miejscową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz zwrot kosztów podróży radnym jednostek samorządu terytorialnego. Co jednak istotne, wskazany paragraf nie będzie adekwatny do ujęcia ww. wydatku, a dedykowanym paragrafem wydatkowym będzie w tym zakresie oznaczony jako 4430 (Różne opłaty i składki). Natomiast w jego opisie postanowiono, że obejmuje m.in. opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów (łącznie z kierowcą i pasażerami), czy różne ubezpieczeniowe rzeczowe.
Oba wydatki związane z kosztami ubezpieczeń należy przyporządkować do adekwatnych paragrafów wydatków. W zakresie wydatków związanych ze składkami od umowy zlecenia (jako koszty zleceniodawcy) właściwym będzie paragraf 4110, z kolei w zakresie wydatków związanych z kosztami ubezpieczenia pojazdu gaśniczego właściwym będzie paragraf 4430.
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1363)
• ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
• art. 15 i 32 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961)