Wprawdzie termin na przekazanie informacji IFT 2R został przesunięty, ale teraz jest ostatni dzwonek, aby skorygować błędne rozliczenie tego podatku w księgach.
Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego należy sprawdzić prawidłowość dokonanych rozliczeń z tytułu tzw. podatku u źródła. Jest to szczególnie ważne teraz, bowiem wiele podmiotów odwlekało tę kontrolę, korzystając z faktu, że w związku z pandemią nie musiały wysyłać informacji IFT 2R. Zgodnie bowiem ze zmienionym rozporządzeniem ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych obowiązkowy termin przesłania (już raz zmieniony) obowiązek ten przesunięto na 31 lipca 2020 r. Jednak weryfikację należy przeprowadzić przed sporządzeniem sprawozdania finansowego. A ten termin upływa 30 czerwca. Sprawdzenie, czy kwota została prawidłowo obliczona i ujęta w księgach, musi być dokonane w odniesieniu do sprawozdania za 2019 r. (jeśli należności obciążone podatkiem u źródła były wypłacane w 2019 r.).

Kiedy pobór

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o CIT i art. 29 ust. 1 ustawy o PIT podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników zagranicznych przychodów dotyczy określonych tytułów. Płatnik zobligowany jest wtedy dokonać poboru podatku – m.in. przy zapłacie wynagrodzenia z tytułu odsetek, praw: autorskich pokrewnych i do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych (w tym również ze sprzedaży tych praw), a także z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego. Ponadto podatek jest należny od wynagrodzenia za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego (w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego) czy za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), a także z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z wszystkich powyżej wymienionych tytułów ustala się podatek w wysokości 20 proc. przychodów. W tej samej wysokości pobiera się również podatek z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.
Kwotę pobranego podatku należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego nie później niż do 20. dnia następnego miesiąca – jeśli odbiorca należności jest osobą fizyczną (art. 42 ust. 1 ustawy o PIT). W przypadku gdy odbiorcą należności jest osoba prawna, podatek należy uiścić do 7. dnia następnego miesiąca (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT). W przypadku braku możliwości potrącenia kwoty przy zapłacie spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku u źródła ze środków obrotowych.

Konieczne przeliczenie

Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła są wyrażone zwykle w walucie obcej, zatem należy dokonać ich przeliczenia. Zgodnie z przepisami przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od należności uiszczanych na rzecz kontrahenta zagranicznego organy podatkowe uznają, iż jest to dzień dokonania zapłaty.
Zatem, jeśli spółka wypłaciła zobowiązanie z tytułu np. należności licencyjnych 20 grudnia, to do przeliczenia tej należności na PLN musi zastosować kurs średni NBP z 19 grudnia 2019 r. [przykład 1]. Obliczając podatek, należy pamiętać, że zarówno podstawy opodatkowania, jak i kwoty podatku powinny być zaokrąglane do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
przykład 1
Usługi księgowe
Spółka 18 grudnia 2019 r. wypłaciła kontrahentowi z Niemiec należność za usługi księgowe. Nie dysponuje certyfikatem rezydencji kontrahenta, zatem nie było możliwości skorzystania ze zwolnienia przy tej płatności. Kurs średni NBP z 17 grudnia 2019 r. wyniósł 4,2605 zł/ euro. Zatem podatek od należności 2000 euro wyniesie 20 proc. z 2000 * 4,2605 = 1704 zł w zaokrągleniu.

Ubruttowienie

Zdarza się często, że polskie podmioty nie pobierają tego podatku, lecz same ponoszą jego ciężar – poprzez ubruttowienie należności. W sytuacji gdy polski nabywca usługi nie ma fizycznej możliwości dokonania płatności na rzecz kontrahenta zagranicznego z jednoczesnym obniżeniem jej o podatek u źródła, należność wypłaconą nierezydentowi należy ubruttowić o kwotę podatku należnego odprowadzanego do urzędu skarbowego. Zatem na wydatek ponoszony przez jednostkę składać się będzie kwota należności oraz kwota podatku u źródła.
Przy założeniu, że jednostka nie stosuje „Rozliczenia zakupu”, operacje związane z ubruttowioną należnością jednostka może ująć w swoich księgach rachunkowych w sposób pokazany w przykładzie [przykład 2].
przykład 2
Kontrahent
19 grudnia kontrahent wypłacił 5000 euro należności z usługi doradcze na podstawie wystawionej tego samego dnia faktury. Wartość ta jest kwotą, która ma trafić na konto kontrahenta. Należy ją zatem ubruttowić.
1. Wartość ubruttowienia należności (kwota należności oraz kwota podatku u źródła) oraz zarachowanie wartości usługi do kosztów 5000 euro /(1-0,2) = 6250 euro. Dla uproszczenia załóżmy, iż kurs, po którym została zarachowana faktura, to też kurs z 18 grudnia 2019 r.:
• Wn „Usługi obce” 6250*4,2605= 26 628,13 zł;
• Ma „Rozrachunki z dostawcami” 26 628,13 zł.
2. Potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła):
• Wn „Rozrachunki z dostawcami” 1250*402 605= 5325,625, czyli w zaokrągleniu 5326 zł;
• Ma „Rozrachunki publicznoprawne – Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła 5326 zł.
3. Zapłata zobowiązania wobec kontrahenta (wartość należności ubruttowionej minus kwota podatku u źródła):
• Wn „Rozrachunki z dostawcami” 5000 euro *4,2650 = 21 302,5 zł;
• Ma „Rachunek bieżący euro” 21 302,5 zł.
4. Odprowadzenie pobranego przez jednostkę zryczałtowanego podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego podlega ewidencji zapisem:
• Wn „Rozrachunki publicznoprawne – Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła” 5326 zł;
• Ma „Rachunek bieżący euro” 5326 zł.KUP

Warto pamiętać, iż kwota zryczałtowanego podatku u źródła zapłaconego za kontrahenta zagranicznego może być zaliczona do kosztów podatkowych (koszt ten nie został wprost wyłączony w art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o CIT). Przy czym weryfikując swój stan faktyczny, warto posiłkować się interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.141.2017.1.BK.
Podstawa prawna
• rozporządzenie ministra finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 563; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 962)
• ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 351; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
• art. 29 ust. 1 z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; ost.zm. Dz.U. z poz. 875)
• art. 21 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; ost.zm. Dz.U. z 2020 r., poz. 695)