Jednym z rozwiązań wprowadzonych specustawą jest możliwość późniejszej wpłaty przez niektórych płatników PIT zaliczek od pensji pracowniczych. W normalnej sytuacji płatnicy odprowadzają je do 20. dnia następnego miesiąca.

Pierwotnie przesunięcie dotyczyło tylko zaliczek na PIT za marzec i kwiecień i wynikało z dodanego specustawą do ustawy o PIT art. 52o. Przepis pozwalał na ich wpłacenie do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten został przesunięty rozporządzeniem ministra finansów na – odpowiednio – 20 sierpnia i 20 października. Jego przepisy umożliwiają też wpłatę podatku za maj do 20 grudnia.

Chodzi tu o rozporządzanie z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 972.

Preferencja nie dotyczy wszystkich zaliczek na PIT i wszystkich firm. Odroczenie obejmuje tylko:
- przychody osiągnięte ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
- wypłacane przez zakłady pracy zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
- przychody z praw autorskich i praw pokrewnych.