Skarbówka zmienia stanowisko w sprawie podatkowych skutków przekazania nieruchomości wspólnikowi na skutek likwidacji spółki kapitałowej.
W niedawnej interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że spółka z o.o., której majątek po zakończeniu procedury likwidacyjnej zostanie przekazany na własność wspólnikowi, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy o CIT.
Reklama
Przepis ten mówi o przychodzie, gdy przez wykonanie świadczenia niepieniężnego podatnik reguluje w całości lub w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów (akcji).
Podatnik, który złożył wniosek o interpretację, zwrócił jednak uwagę, że przy przekazaniu majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o. o. nie mamy do czynienia z wykonaniem świadczenia niepieniężnego w miejsce świadczenia pieniężnego, do którego dłużnik był zobowiązany.
Podkreślił, że w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Zabrania tego art. 275 par. 2 kodeksu spółek handlowych.
Procedura likwidacyjna polega na tym, że po zakończeniu działalności spółki, w szczególności po uregulowaniu zobowiązań, likwidatorzy wydają wspólnikom składniki majątku pozostałe po likwidacji spółki. Nie powstaje tu więc żadne kwotowo określone zobowiązanie względem wspólnika – tłumaczył podatnik. Przekonywał więc, że podział majątku spółki nie może być uznany za spłatę jej zobowiązań, ponieważ na gruncie k.s.h. są to dwa odrębne zdarzenia.
Dyrektor KIS zgodził się z tą argumentacją.
Znajduje ona potwierdzenie również w orzecznictwie NSA z: 31 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 2049/16), z 30 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2353/16), z 31 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 370/17), z 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 369/17), z 5 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 668/17).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.77.2020.1.AW