ORZECZENIE

Uznanie usługi za złożoną może być dla podatników bardzo korzystne, np. w przypadku, gdy usługa wiodąca jest opodatkowana niższą stawką niż poboczne. Czy mamy do czynienia z usługą złożoną, organy podatkowe mogą orzec, analizując związki między poszczególnymi usługami - wynika z wyroku WSA w Warszawie w sprawie spółki, która świadczyła usługi na rzecz dwóch podmiotów: z Danii i Islandii. Spółka zawarła z nimi umowę, w której zobowiązała się do wykonania wielu usług - głównie reklamowych, ale także innych: prawnych, księgowych czy marketingowych. W związku z tym spółka zwróciła się do urzędu skarbowego o interpretację, czy usługi wykonywane na podstawie takiej umowy mogą być uznane za reklamowe, oraz czy podlegają opodatkowaniu VAT w państwie, w którym spółki miały swoje siedziby, czyli w Danii i Islandii. Zdaniem skarżącej, usługi w ramach podpisanej umowy należało potraktować jako usługi reklamowe złożone i opodatkować je w tych krajach. Spółka powołała się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących usług złożonych. Jej zdaniem, w omawianej sprawie usługę główną stanowiła usługa reklamowa, natomiast pozostałe należało uznać za usługi pomocnicze.

Z takim stanowiskiem nie zgodziły się jednak organy podatkowe. Stwierdziły one, że art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczy jedynie usług reklamowych powołanych w tym przepisie. Inne usługi, takie jak marketingowe czy prawne, nie mogą być zaliczone do usług reklamowych. Sprawa trafiła do WSA. Pełnomocnik skarżącej powołał się na orzeczenia ETS (C 73/92, C 69/92, C 68/92) i wywodził, że charakter usłudze złożonej nadaje usługa główna.

Sąd oddalił skargę spółki. Uznał, że w trybie interpretacji prawa podatkowego organy nie naruszyły prawa. Nie miały bowiem możliwości przesądzić, że są to usługi kompleksowe. Zgodnie z orzecznictwem ETS, usługę złożoną stanowi usługa główna i poboczne, ale istotne jest to, aby te ostatnie miały wpływ na usługę główną. Usługi poboczne powinny wspierać wykonanie usługi głównej. W omawianej sprawie nie zachodziły natomiast takie relacje między usługą reklamową a usługami marketingowymi czy prawnymi.

Sygn. akt III SA/Wa 709/07

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl