Z uwagi na sytuację spowodowaną zagrożeniem koronawirusem znacząco zmniejszyły się moje dochody. W związku z tym rodzice postanowili wspomóc mnie finansowo. Otrzymałam od nich trzy darowizny: 3 i 17 kwietnia oraz 10 maja 2020 r. Czy mogę je zgłosić, składając tylko jeden formularz SD-Z2? Czy też muszę złożyć trzy zgłoszenia?
Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby z grupy 0 (obejmującej małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę). W przypadku darowizny warunkiem tego zwolnienia jest co do zasady zgłoszenie (na formularzu SD-Z2) nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zob. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
W przypadku zaś gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn – także udokumentowanie ich otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym (zob. art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn).
Mając to na uwadze, pragnę zauważyć, że obowiązujący wzór formularza SD-Z2 przewiduje możliwość wskazania tylko jednej daty nabycia (poz. 4) oraz tylko jednej daty powstania obowiązku podatkowego (poz. 5). Wyłącza to możliwość zgłoszenia darowizn otrzymanych w różnych dniach jednym zgłoszeniem SD-Z2. W związku z tym konieczne jest w przedstawionej sytuacji złożenie przynajmniej trzech zgłoszeń SD-Z2.
Podstawa prawna
• art. 4a, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813)
• załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz.U. poz. 2060)