Minister finansów określi w rozporządzeniu, jakie informacje będzie przekazywał dłużnik zajętej wierzytelności organowi egzekucyjnemu – wynika z opublikowanego projektu.
Dotychczas dane dotyczące zobowiązanego też były przekazywane, ale ich zakres nie był uregulowany w rozporządzeniu. Teraz to się zmieni. Cel jest taki, by nie było wątpliwości, czego dotyczy wpłata dokonywana przez dłużnika zajętej wierzytelności.
Dłużnikiem zajętej wierzytelności może być np. pracodawca, który wpłaca do organu egzekucyjnego (naczelnika urzędu skarbowego) część pensji pracownika zalegającego z zapłatą podatku np. od spadków i darowizn. Aby nie było wątpliwości, czego dotyczy wpłata, dłużnik zajętej wierzytelności (w tym wypadku pracodawca) powinien podać w poleceniu przelewu określone dane. Dotychczas ich zakres nie był wprost uregulowany.
Zgodnie z projektem rozporządzenia dłużnik zajętej wierzytelności będzie podawał:
  • numer PESEL, NIP, REGON, KRS zobowiązanego albo jego numer w innym rejestrze lub ewidencji, podany przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego (w przypadku braku tych danych poda imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego),
  • numer zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego,
  • datę realizacji zajęcia wierzytelności lub prawa majątkowego.
Jeżeli nie wszystkie te dane zmieszczą się na przelewie, dłużnik zajętej wierzytelności będzie musiał podać je w piśmie wysłanym do organu egzekucyjnego.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności – w konsultacjach