Zapadł ważny wyrok dla podmiotów zagranicznych, które przez pośredników nabywają np. obligacje. Skarżącym był bank, rezydent Włoch. Za pośrednictwem banku z siedzibą w Luksemburgu nabył pięcioletnie obligacje i zdeponował je na rachunku prowadzonym przez bank polski. W lutym 2004 r. bank rezydent Włoch zrealizował prawo do odsetek od obligacji i zostały one przekazane na rachunek bankowy pośrednika. W związku z wypłatą odsetek polski bank jako płatnik pobrał 20-proc. zryczałtowany podatek dochodowy. Bank rezydent wystąpił zaś do organów podatkowych o stwierdzenie nadpłaty podatku. Jego zdaniem w sprawie ma zastosowanie umowa polsko-włoska o unikaniu podwójnego opodatkowania z 21 czerwca 1985 r. Na mocy art. 11 ust. 3 lit a) tej umowy bank korzysta ze zwolnienia z opodatkowania odsetek w Polsce.

Organy podatkowe odmówiły stwierdzenia nadpłaty. Kwestionowały głównie prawo banku do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Twierdziły, że uprawnionym do zwrotu jest podmiot, który otrzymuje odsetki, czyli pośrednik. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Pełnomocnik spółki dowodził, że między nabywcą obligacji, czyli bankiem rezydentem Włoch, a Skarbem Państwa powstał stosunek zobowiązaniowy. Nie ma więc znaczenia, na czyj rachunek trafiły odsetki. Skarżąca była właścicielem obligacji i odsetek i to na niej ciążyły obowiązki podatkowe związane z taką własnością. Pośrednik takim właścicielem i podatnikiem nigdy nie był. Dlatego nie można było mu przypisać kompetencji do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Po rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd przyznał rację skarżącej, potwierdzając, że to ona była właścicielem obligacji, a nie powiernik, a zatem to jej przysługują prawa podatnika, w tym prawo do wystąpienia o zwrot nadpłaty w CIT. Nie ma przy tym znaczenia, na czyj rachunek wpłynęły odsetki.

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl

Sygn. akt III SA/Wa 629/07

OPINIA

Mariusz Machciński

doradca podatkowy, Accreo Taxand

Rozstrzygnięta sprawa ma duże znaczenie dla banków występujących w roli płatników odsetek od papierów wartościowych nabytych przez inwestorów zagranicznych za pośrednictwem zagranicznych instytucji powierniczych. Sąd potwierdził wniosek, że w takiej sytuacji bank jako płatnik może pobrać podatek u źródła według stawki niższej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z państwem rezydencji właściciela obligacji i odsetek. Komentowany wyrok w przypadkach, w których podatek został pobrany według stawki wyższej, tj. 20 proc. stawki krajowej bądź stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, otwiera drogę do wystąpienia do organów podatkowych z wnioskami o zwrot zawyżonego podatku i do uzyskania takiego zwrotu.