Minister finansów wprowadził zmiany do wzorów informacji, oświadczeń i deklaracji dla podatku od osób prawnych, m.in. CIT-8.
Wprowadził też dwa nowe druki: CIT/WZ i CIT/WZG. Zmiany są związane z obowiązującymi od początku 2020 r. przepisami dotyczącymi ulgi na złe długi w podatku dochodowym.
Nowe deklaracje będą więc miały zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) osiągniętych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r.
Ulga na złe długi w PIT i CIT pozwala wierzycielowi pomniejszyć swój dochód do opodatkowania, jeżeli dłużnik nie płaci przez 90 dni od terminu płatności ustalonego na fakturze lub w umowie.
Natomiast dłużnik musi po upływie tego czasu doliczyć kwotę, której nie zapłacił kontrahentowi, do swojego przychodu, z tym że obecnie obowiązek ten jest wobec dłużników zawieszony (wskutek specustawy z 31 marca 2020 r., Dz.U. poz. 568). Warunkiem jest, aby przychody dłużnika w danym okresie rozliczeniowym spadły o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do nowej ulgi na złe długi zostały dostosowane wzory następujących formularzy: CIT-8 oraz CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/8S, CIT/8SP, CIT/PGK, CIT/IP, CIT/WW.
Wprowadzono też dodatkową informację o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę). Będą one wykazywane na formularzach CIT/WZ lub CIT/WZG (dla grup kapitałowych).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie nowelizujące dotychczasowe przepisy w sprawie wzorów formularzy dla podatników CIT − obowiązuje od piątku (Dz.U. z 2020 r. poz. 677).