Wykładowca ma prawo do 50-proc. kosztów uzyskania przychodów – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o doradcę podatkowego, który dodatkowo, na podstawie umów o dzieło, prowadzi na uczelni wykłady z ekonomii i podatków. Przeprowadza je w oparciu o autorski program przygotowany na indywidualne zamówienie uczelni. Doradca spytał, czy do wynagrodzenia za przygotowanie wykładu i materiału wykładowego oraz za wygłoszenie wykładu może stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów. Uważał, że przejawem działalności twórczej jest nie tylko przygotowany materiał, ale i samo przeprowadzenie wykładu. Wskazał, że jedno i drugie mieści się w działalności naukowo-dydaktycznej, o której mowa w art. 22 ust. 9b pkt 8 ustawy o PIT, a sam wykład ma formę autorskiego, indywidualnego i twórczego dzieła.
Podkreślił również, że podpisywana przez niego umowa zobowiązuje go nie tylko do przygotowania i przeprowadzenia wykładu, lecz także do przeniesienia na uczelnię całości praw do powstałego wykładu, udokumentowanego materiałem wykładowym (prezentacją) w formie slajdów.
Dyrektor KIS uznał, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego doradca ma prawo do 50-proc. kosztów. Przypomniał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
Dyrektor KIS podkreślił też, że przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich lub pokrewnych albo z rozporządzaniem nimi, czyli prawa te powinny przejść na zamawiającego lub twórca powinien udzielić licencji na korzystanie z nich.
Podsumowując, organ wyliczył cztery przesłanki, niezbędne do zastosowania 50-proc. kosztów:
  • musi powstać utwór,
  • podatnik musi być twórcą i uzyskać przychód z korzystania z praw autorskich lub z rozporządzania nimi,
  • podatnika i płatnika musi łączyć stosunek prawny, w którym wyróżniono honorarium autorskie odrębnie od części wynagrodzenia związanej z innymi obowiązkami,
  • przychód podatnika musi być z działalności wymienionej w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 20 marca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.47.2020.2.AK