Nie każda zaliczka na PIT została odroczona do czerwca. Nie jest też przedłużony termin wpłaty daniny solidarnościowej.
Zaliczki na PIT od dochodów menedżerów, członków zarządów oraz rad nadzorczych muszą być nadal potrącane do 20. dnia następnego miesiąca. Niczego w tym zakresie nie zmieniła specustawa dotycząca zwalczania skutków COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Zaliczki na PIT

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 52o specustawy płatnicy, którzy ponieśli negatywne skutki ekonomiczne epidemii, mogą potrącać marcową i kwietniową zaliczkę na podatek dochodowy do 1 czerwca 2020 r. W normalnej sytuacji musieliby to zrobić do 20. dnia następnego miesiąca (art. 38 ustawy o PIT).
Specustawa pozwala na takie odroczenie tylko wobec przychodów osiągniętych:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy;
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy;
  • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT;
  • z praw autorskich i praw pokrewnych.
Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT odroczenie wpłaty zaliczek dotyczy wyłącznie osób zarabiających na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło (pod warunkiem że wypłacającym przychód jest: przedsiębiorca, właściciel, posiadacz lub zarządca bądź administrator nieruchomości, w której wynajmowane są lokale, przedsiębiorstwo otrzymane w spadku).
Preferencja nie dotyczy menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych. Do nich bowiem odnosi się art. 13 pkt 9 ustawy o PIT. W przepisie tym mowa jest o przychodach z: umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.
Przewidziane w specustawie odroczenie wpłaty zaliczek na PIT nie dotyczy także innych kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. osiąganych przez biegłych i radnych.
Z preferencji nie skorzystają również ci, którzy uzyskują przychody od zagranicznych firm i sami obliczają za siebie oraz wpłacają do urzędu zaliczki na podatek.
– Dla wielu firm oznacza to konieczność podziału kwot zaliczek na te, których wpłatę może odroczyć do 1 czerwca 2020 r., i te, które trzeba zapłacić w podstawowym terminie, czyli odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. – mówi Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers.
Również podatnicy CIT nie mogą liczyć na odroczenie zaliczek na podatek dochodowy. Później, bo do końca maja br., mogą uregulować tylko CIT za 2019 r.

Danina solidarnościowa

Przedłużenie terminów nie dotyczy też daniny solidarnościowej. Na jej zapłatę i złożenie deklaracji (DSF-1) jest czas tylko do końca kwietnia br., mimo że więcej czasu jest na zapłatę PIT za 2019 r. – do 31 maja br. Rok 2019 jest pierwszym, za który podatnicy będą rozliczali się z tytułu daniny solidarnościowej.
Przypomnijmy, że zasadniczo termin rozliczenia się z PIT za 2019 r. nie został przesunięty. Nadal jest to 30 kwietnia 2020 r. Nie będzie jednak kar za spóźnienie do 31 maja 2020 r. Zgodnie ze specustawą złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych do końca maja będzie traktowane jak złożenie czynnego żalu. Dzięki temu fiskus nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo ani wykroczenie skarbowe.
Nie dotyczy to jednak daniny solidarnościowej.
− Mimo że jest ona uregulowana w ustawie o PIT, to nie jest ona podatkiem dochodowym – wyjaśnia Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton. Tłumaczy, że wynika to wprost z art. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym ustawa ta reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową.
− Ustawodawca wyraźnie więc rozróżnił te dwa świadczenia pieniężne – mówi ekspert.
Dodatkowo wskazuje, że odrębnymi przepisami zostały też uregulowane kwestie składania zeznań w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (np. PIT-37, PIT-36) oraz daniny solidarnościowej (DSF-1).
− Przepis w specustawie dotyczący niekarania za spóźnione zeznanie i wpłatę podatku odnosi się więc tylko do PIT – zwraca uwagę ekspert.
Dziwi się zarazem takiej logice ustawodawcy. − Skoro w zakresie rozliczenia PIT podatnicy otrzymali więcej czasu, może warto również dać im go więcej dla rozliczenia daniny solidarnościowej – postuluje Michał Rodak.
Przy okazji przypomina, że daniny solidarnościowej nie wpłaca się na indywidualny mikrorachunek. Link do rachunków urzędów skarbowych przeznaczonych do takiej wpłaty znajduje się w obwieszczeniu ministra finansów z 3 stycznia 2020 r. (Dz.Urz. Min. Fin. poz. 2).

Inne daniny

Specustawa przesunęła także terminy zapłaty podatku od przychodów z najmu budynków, ale tylko przedsiębiorcom poszkodowanym przez koronawirusa.
Preferencje mogą też dotyczyć podatku od nieruchomości, ale o tym zdecydują gminni radni. Zwolnienie lub odroczenie mogłoby dotyczyć nie tylko firm, lecz także np. organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19). Pisaliśmy o tym w artykule „Rząd doprecyzowuje podatkową tarczę” (DGP nr 68/2020). Odroczenie lub zwolnienie z podatku nie dotyczy natomiast osób fizycznych nieprowadzących działalności.
Na razie przedsiębiorcy nie mogą liczyć na odroczenie wpłaty VAT. Nadal trzeba rozliczać ten podatek do 25. dnia kolejnego miesiąca.
Przesunięte płatności podatku
Czego dotyczy Przesunięcie ostatecznego terminu zapłaty podatku
PIT za 2019 r. TAK Było do 30 kwietnia. Jest do 31 maja.
Danina solidarnościowa NIE do 30 kwietnia
Termin na zapłatę zaliczek na PIT za pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień TAK Było do 20 kwietnia – za marzec i do 20 maja – za kwiecień. Jest do 1 czerwca.
Termin na zapłatę zaliczek na PIT za menedżerów, członków zarządów oraz rad nadzorczych za marzec i kwiecień NIE do 20 kwietnia – za marzec do 20 maja – za kwiecień
Termin na zapłatę zaliczek na PIT – przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą NIE do 20 kwietnia – za marzec do 20 maja – za kwiecień
CIT za 2019 r. TAK Było do 31 marca. Jest do 31 maja.
Zaliczki na poczet CIT NIE do 20 kwietnia – za marzec do 20 maja – za kwiecień
Termin zapłaty podatku od przychodów z wynajmowanych budynków (zarówno w PIT, jak i CIT) Przesunięcie dotyczy zasadniczo podatników, których przychody (z całej działalności, nie tylko z budynków) w danym miesiącu są niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, a jeśli podatnik rozpoczął działalność w 2019 r. – są niższe w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. TAK Było do 20 kwietnia – za marzec, do 20 maja – za kwiecień i do 20 czerwca – za maj. Jest do 20 lipca.
Raty podatku od nieruchomości płacone przez przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec TAK Do 15 kwietnia, do 15 maja i do 15 czerwca. Termin może być przesunięty do 30 września.
Raty podatku od nieruchomości od osób fizycznych nieprowadzących działalności NIE do 15 maja do 15 września do 15 listopada
Termin zapłaty po raz pierwszy podatku od sprzedaży detalicznej TAK Było od 1 lipca 2020 r. Jest od 1 stycznia 2021 r.
Wpłata VAT NIE do 27 kwietnia (25 przypada w sobotę) –za marzec do 25 maja – za kwiecień
Kolejne zmiany w tarczy podatkowej
Do Sejmu trafił kolejny projekt specustawy związanej ze zwalczaniem COVID-19 (druk sejmowy nr 330). Zawiera on m.in. zmiany podatkowe:
• Termin sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych zostanie przesunięty odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.
• Wprowadzona zostanie możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, której ma być przekazany 1 proc. PIT, nawet jeżeli zeznanie podatkowe zostanie złożone po 30 kwietnia br. Organizację będzie można wskazać w zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do 30 czerwca 2020 r.
• Rady gmin będą mogły (w uchwale) zwolnić z podatku od nieruchomości (lub odroczyć termin jego płatności) nie tylko przedsiębiorców, lecz także m.in. organizacje pożytku publicznego (jeżeli ich płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19).
• Zwolniona będzie z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż i zamiana wirtualnych walut. Obecnie też nie ma podatku od tych transakcji, ale na podstawie rozporządzenia ministra finansów, które ma obowiązywać tylko do 30 czerwca 2020 r. Potem zwolnienie wynikałoby wprost z ustawy.
• Podatkowa grupa kapitałowa, która poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status PGK.