• TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Najpóźniej do 7 września należy dokonywać wpłaty podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej.
  • ZGŁOSZENIA INTRASTAT. Do 10 września podatnicy powinni przekazać do urzędów skarbowych zgłoszenia INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów handlowych między państwami Unii Europejskiej. Jednym ze sposobów dokonywania zgłoszenia jest użycie systemu teleinformatycznego Celina.
  • SYNDYK ODLICZA VAT. Istota neutralności VAT polega na tym, że każdy podatnik musi mieć prawo do odliczenia podatku. Nie naruszają jej ograniczenia wynikające ze specyfiki czynności syndyka - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Sygn. akt I SA/Wr 13/07

■ FISKUS MUSI WYJAŚNIĆ WĄTPLIWOŚCI. Jeżeli spółka w uzasadnieniu wniosku o dokonanie interpretacji prawa podatkowego wyraziła wątpliwości dotyczące kwestii technicznych, organ podatkowy jest zobowiązany do nich się odnieść. Nie powoduje to rozbieżności między sentencją a uzasadnieniem takiego postanowienia - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Sygn. akt I SA/Rz 505/07

■ NOWE NUMERY KONT. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podała nowe numery kont dla doradców podatkowych. Opłaty z tytułu przekształcenia wpisu warunkowego we wpis należy dokonywać na konto: 83 1140 1124 3556 0000 2222 4444. Natomiast opłaty z tytułu wpisu na listę doradców podatkowych na konto: 56 1140 1124 3556 0000 1111 2222.

Więcej www.kidp.pl

■ WYROK W SPRAWIE PODATKU OD WYNAGRODZEŃ. Holenderski sąd najwyższy doprecyzował zasady zastosowania najwyższej 52-proc. stawki podatku od wynagrodzeń. Dotyczy ona przypadków, gdy pracownik nie złożył deklaracji dotyczącej tego podatku lub deklaracja taka okazała się wadliwa. Zgodnie z wyrokiem sądu stawka 52-proc. znajduje zawsze zastosowanie w przypadku niedostarczenia przez pracownika deklaracji, a więc także w sytuacji, gdy pracodawca znał dane pracownika, które powinny być w takiej deklaracji ujawnione, z innych źródeł. Najwyższa stawka podatku od wynagrodzeń stosowana powinna być także w przypadku niekompletnego wypełnienia deklaracji.

Więcej www.taxnews.pl

■ CZECHY PRACUJĄ NAD PODATKIEM LINIOWYM. W sierpniu 2007 roku rząd czeski uzgodnił plan wprowadzenia podatku liniowego. Pomimo protestów części związków zawodowych władze Czech zdecydowały, że od 2008 roku stawka tego podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie 15 proc.

Więcej www.taxnews.pl