Czy u płatnika powstanie zaległość

Pracodawca podatnika nie wpłaca w terminie zaliczek na podatek dochodowy. Czy u płatnika może powstać zaległość podatkowa?

Tak Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Te zasady stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika lub inkasenta.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wspólnik odpowiada za odsetki

Podatnicy, którzy prowadzili w formie spółki firmę, nie płacili podatków. Powstała u nich w związku z tym zaległość podatkowa. Czy wspólnik będzie ponosił odpowiedzialność także za odsetki?

Tak Jeżeli były wspólnik odpowiada za zaległość podatkową powstałą w okresie, gdy był wspólnikiem, to tym samym odpowiada za związane z nią odsetki za zwłokę. Obowiązek zapłaty odsetek związany jest bowiem z istnieniem zaległości. Skoro ciąży na wspólniku obowiązek zapłaty zaległości i to także wtedy, gdy jest byłym wspólnikiem, to tym samym ciąży na nim obowiązek zapłaty odsetek jako należności ubocznej, związanej z tym zobowiązaniem podatkowym.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy ważny jest termin zapłaty zaległości

Podatnik spóźnił się z zapłatą podatku. Czy termin wpłaty zaległego podatku jest ważny?

Tak Termin wpłaty zaległości podatkowej wpłynie bowiem na ustalenie wysokości odsetek za zwłokę. Są one naliczane za każdy dzień spóźnienia, licząc od terminu, w którym podatek powinien być zapłacony. Warto przypomnieć, że za termin dokonania zapłaty podatku uważa się: 1) przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 2) w obrocie bezgotówkowym - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Podstawa prawna

• Art. 60 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy kłopoty podatnika wpływają na dług

Przedsiębiorca miał kłopoty finansowe przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Czy może to mieć wpływ na ustalenie zaległości podatkowej przez urząd skarbowy?

Nie Trudności występujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej, nawet finansowe, nie mogą mieć wpływu na ocenę decyzji w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego czy zaległości podatkowej.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zwrot podatku może być zaległością

Podatnik otrzymał na konto zwrot podatku, którego nie wykazywał w deklaracji ani o który nie wnioskował. Czy nienależny zwrot podatku jest zaległością?

Tak Na równi z zaległością podatkową traktuje się zwrot podatku, jeżeli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, chyba że wykaże on, że nie nastąpiło to z jego winy. Jest zatem rzeczą oczywistą, że to podatnik musi udowodnić brak swojej winy - nie muszą jej wykazywać organy podatkowe.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy podatek trzeba wpłacić w terminie

Podatnik musi dopłacić podatek wynikający z rocznego rozliczenia PIT za 2007 rok. Czy na wpłatę jest jakiś termin?

Tak Wpłaty podatku wynikającego z rozliczenia PIT za 2007 rok należy dokonać najpóźniej 30 kwietnia 2008 r. Warto dodać, że jeżeli podatnik jest zobowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

Podstawa prawna

• Art. 47 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy odsetki wpłaca się bez wezwania

Podatnik musi wpłacić zaległość podatkową. Czy odsetki od tego powinien wpłacić razem z długiem, nie czekając na wezwanie urzędu skarbowego?

Tak Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. Odsetki naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był zobowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego. Podatnik powinien obliczyć wysokość odsetek i wpłacić ją bez wezwania urzędu skarbowego wraz z zaległością podatkową.

Podstawa prawna

• Art. 53 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy brak odpowiedzi urzędu umarza dług

Podatnik wystąpił z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowej. Urząd skarbowy nie odpowiedział na ten wniosek. Czy to oznacza, że dług został umorzony?

Nie Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i brak jego rozpatrzenia w terminie przez organ podatkowy nie skutkuje ustaniem obowiązku zapłaty zaległości podatkowej.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wpłata pokrywa długi

Przedsiębiorca ma zaległości podatkowe z kilku podatków, m.in. PIT i VAT. Czy dokonana przez niego wpłata pieniędzy zostanie zaliczona na poczet takiego długu?

Tak Jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku, począwszy od zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskaże, na poczet którego zobowiązania dokonuje wpłaty.

Podstawa prawna

• Art. 62 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy dług można płacić w ratach

U podatniczki powstała zaległość podatkowa z tytułu PIT w wysokości 11 tys. zł. Czy może ją spłacić w ratach?

Tak Jednak, aby uzyskać rozłożenie zaległości podatkowej na raty, trzeba o to poprosić urząd skarbowy. Organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Podstawa prawna

• Art. 67a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca wpłaca dług na konto

Podatnik prowadzący firmę musi wpłacić zaległość podatkową. Czy musi ją wpłacić tylko na konto urzędu skarbowego?

Tak Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. Ta sama zasada będzie mieć zastosowanie również do wpłacanych zaległości podatkowych.

Podstawa prawna

• Art. 61ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy cudzy podatek to dług

Mąż podatniczki otrzymał decyzję urzędu skarbowego o konieczności zapłaty podatku za swoją żonę. Czy niezapłacony w terminie podatek stanie się zaległością podatkową?

Nie Zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia cudzego podatku nie może przekształcić się w zaległość podatkową, bowiem zaległością podatkową jest tylko podatek niezapłacony w terminie płatności, a zobowiązanie osoby trzeciej do uiszczenia cudzego długu podatkowego - podatkiem nie jest. Przepisy Ordynacji podatkowej zawierają odrębną podstawę do naliczenia odsetek za zwłokę, już po dniu wydania decyzji o odpowiedzialności podatkowej, w razie gdy osoba trzecia nie dotrzyma terminu płatności kwot wynikających z tej decyzji.

Poprzez to, że zobowiązanie osoby trzeciej do daty wydania decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności nie jest jej zobowiązaniem, lecz zobowiązaniem nierzetelnego podatnika, w treści decyzji należy to zobowiązanie precyzyjnie określić. Nie jest więc możliwe, aby osoba trzecia sama naliczała odsetki za zwłokę od należności głównej zobowiązania podatnika.

Podstawa prawna

• Art. 51 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zwrot może być nienależny

Podatnik w zeznaniu PIT wykazał nadpłatę podatku. Nadpłata ta została zaliczona na poczet zaległości podatkowej podatnika. Jednocześnie urząd się pomylił i nadpłatę zaliczoną na dług zwrócił podatnikowi. Czy powstanie tu kolejna zaległość?

Tak Jeżeli kwota zwrotu różnicy podatku, pomimo że uległa zaliczeniu na poczet zaległości podatkowej, zostanie zwrócona podatnikowi, to będzie to zwrot niezasadny, który spowoduje powstanie z tego tytułu zaległości podatkowej.

Zaległością podatkową jest zwrot podatku, jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, chyba że podatnik wykaże, że nie nastąpiło to z jego winy.

Podstawa prawna

• Art. 52 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).