Przepisy dotyczące nowych JPK miały obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. w stosunku do dużych firm, a od 1 lipca 2020 r. dla pozostałych przedsiębiorców. Termin ten ma być jednak ujednolicony.

Dla wszystkich przedsiębiorców zmiany mają wejść w życie od 1 lipca. Tak zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem.
Ale to nie jedyne zmiany dla podatników związane z tym pakietem. Urzędy skarbowe mają dokonywać wcześniejszych zwrotów VAT. Pojawi się też możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w branżach dotkniętych skutkami kryzysu. Zniesiona zostanie też opłata prolongacyjna.

Wróćmy jednak do głównego tematu – nowego – jednolitego pliku kontrolnego.

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl


Od 1 lipca 2020 r. zostaną wprowadzone nowe JPK_VAT, które będą łączyć dotychczasowy jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT. Będzie to JPK_V7M – dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K- dla rozliczeń kwartalnych.

Nowy JPK będzie miał zastosowanie tylko do rozliczeń VAT, dokonywanych dotychczas na deklaracjach: VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczył skróconej deklaracji w zakresie usług taksówek opodatkowanych ryczałtem tj.VAT-12 oraz pozostałych deklaracji takich jak VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14. Do nich będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy, na co Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę w opublikowanej na swojej stronie internetowej broszurze.

A co z tymi korektami?

Dotychczas, gdy wchodziła w życie nowa wersja struktury, korekty składało się na nowych wersjach JPK, nawet jeżeli dotyczyły okresów, gdy funkcjonowała inna wersja. Co więcej, Ministerstwo Finansów uniemożliwiało przesłanie JPK_VAT w poprzednich strukturach. Przykładowo obecnie obowiązuje struktura JPK_VAT w wersji trzeciej i nie ma technicznej możliwości, aby przesłać pliki w dwóch poprzednich wersjach czyli pierwszej i drugiej. Wszystkie korekty składa się w trzeciej wersji pliku.
Teraz będzie inaczej.

Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach, tj. przed 1 lipca 2020 r., trzeba będzie stosować regulacje obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji.

Dotyczy to też wersji deklaracji i JPK_VAT. Oczywiście w przypadku JPK wszystkie przeszłe okresy, sprzed zmiany, będą korygowane tylko na wersji trzeciej struktur. Potwierdziło to Ministerstwo Finansów i zapewniło, że stare wersje dokumentów będą dostępne przez cały okres, w którym takie pliki/korekty będą mogły być składane. Czyli stare wersje deklaracji i struktura JPK w wersji trzeciej będą dostępne aż do upływu okresu przedawnienia.

Nowy JPK to z pewnością duże wyzwanie, szczególnie, że trzeba będzie w nim podawać dane, których dziś nie trzeba ani gromadzić, ani przekazywać fiskusowi.

Chodzi o to, że w przesyłanych plikach trzeba będzie podać kody grup towarowych. Będzie to głownie dotyczyć sprzedawców, bo oznaczenia są powiązane z podatkiem należnym. Ten występuje jednak też w przypadku nabycia towarów spoza granic Polski. Oznacza to, że oznaczenia w pewnych przypadkach będą dotyczyć również nabywców.
Wszystkie grupy minister finansów wskazał w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych, zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT.
Oprócz takich oznaczeń jak 01 - odnoszących się do alkoholi i 07 - w przypadku części samochodowych, będą też takie, jak np. TP – dotyczące transakcji między podmiotami powiązanymi, i MPP odnoszące się do dostaw objętych obowiązkową podzieloną płatnością.

Jest też oznaczenie FP czyli faktura do paragonu, o którym ministerstwo finansów wspomniało też w broszurze. Chodzi o to, że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury, dotyczące sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej, są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione, ale nie zwiększają wartości sprzedaży za ten okres. Sprzedaż jest bowiem zarejestrowana na kasie i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym, w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy. Aby uniknąć korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

MF wyjaśnił więc, że w sumach kontrolnych ewidencji w zakresie podatku należnego, nie będzie się uwzględniać wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług udokumentowanych fakturami oznaczonymi symbolem FP.

W sumie wszystkich oznaczeń będzie ponad 30. Do jednej faktury sprzedażowej uwidocznionej w JPK będzie mogło być przyporządkowanych wiele kodów, ale w niektórych przypadkach – żaden. Nie ma na przykład oznaczenia dla takich towarów jak mleko. Z kolei w przypadku sprzedaży komputerów właściwe będą co najmniej dwa kody: 06 (urządzenia elektroniczne) i MPP (mechanizm podzielonej płatności).
Przepisy nie wymagają, aby informacje takie znalazły się na fakturze w momencie jej wystawienia. Nie oznacza to jednak, że nie mogą się na niej pojawić. Z drugiej jednak strony sprzedawcy mogą je nadawać też dopiero na etapie sporządzania nowego JPK.

Eksperci uważają jednak, że dane do właściwego przyporządkowania oznaczeń przedsiębiorcy powinni zacząć gromadzić jeszcze przed zawarciem transakcji lub zaraz po jej przeprowadzeniu.
Kody nie powinny bowiem być nadawane na poziomie księgowości i jej ewidencji, a znacznie wcześniej – przykładowo w systemach magazynowych (towaru), sprzedażowych i wykorzystywanych do fakturowania.
Dlatego ważne jest, aby przed wejściem w życie nowych przepisów wprowadzić zmiany w procesach wewnętrznych, a także wskazać, kto i na jakim etapie powinien dokonać klasyfikacji towarów i usług według nowych oznaczeń.