Samorządowe zakłady budżetowe prowadzące działalność gospodarczą są podatnikami CIT i muszą rozliczać podatek od uzyskanego w danym roku dochodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła samorządowego zakładu budżetowego (jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który przed 2016 r. był podatnikiem CIT. W związku z tym rozpoznawał przychody, koszty uzyskania przychodu, a w konsekwencji również dochód lub podatkową stratę.
Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 r. (sygn. akt I FPS 4/15), która dotyczyła centralizacji gmin i ich jednostek w zakresie VAT, zakład nabrał wątpliwości, czy nadal jest podatnikiem CIT. Tego dotyczyła istota jego sporu z fiskusem.
Zakład uważał, że skoro w świetle uchwały NSA nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej, nie ma zdolności osiągania własnych przychodów, to oznacza to również, iż nie ma zdolności uzyskiwania dochodów w rozumieniu ustawy o CIT.
Nie zgodził się z tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał na art. 7 par. 1 ordynacji podatkowej, z którego wynika, że podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Nie ma więc przeszkód, by zakład budżetowy był podatnikiem dla celów CIT. Co więcej, samorządowe zakłady budżetowe nie zostały wymienione w art. 6 ustawy o CIT, który zawiera katalog podmiotów zwolnionych z podatku dochodowego.
Ze stanowiskiem organu interpretacyjnego zgodziły się sądy obu instancji. WSA w Krakowie nie miał wątpliwości, że dochody zakładów budżetowych podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Sąd wyjaśnił, że uchwała dotyczyła VAT, a z przepisów o CIT wynika co innego niż twierdzi gmina (sygn. akt I SA/Kr 655/17).
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśniła sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala, przepisy o CIT mają zastosowanie również do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a takimi jednostkami są m.in. samorządowe zakłady budżetowe. Ponadto nie zostały one wymienione w ustawie o CIT jako podmioty zwolnione z tej daniny. To oznacza, że ich dochody są opodatkowane.
Sędzia podkreśliła również, że uchwała NSA z 26 października 2015 r. oraz wyrok TSUE z 29 września 2015 r. (C-276/14) dotyczyły centralizacji VAT. Nie można też tych orzeczeń przenosić na grunt podatków dochodowych, bo są to całkiem odrębne regulacje.
– Niedopuszczalnym zabiegiem byłoby więc uznanie za podatnika CIT gminy, mimo że przychody z działalności gospodarczej osiąga zakład budżetowy – podsumowała sędzia Małgorzata Wolf-Kalamala.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 13 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1091/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia