Resort finansów opublikował objaśnienia w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z podatku u przedsiębiorców realizujących inwestycje na podstawie decyzji o wsparciu.
Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Dają więc podatnikom ochronę, jeśli zastosują się oni do ich treści.
Problem dotyczy tego, jak ustalić dochód zwolniony z podatku dochodowego (PIT lub CIT), uzyskany z działalności określonej w decyzji o wsparciu wydanej na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162 ze zm.). Zdaniem fiskusa wolny od podatku jest tylko dochód z nowej inwestycji. Natomiast dochód z istniejącej już inwestycji może być zwolniony z podatku tylko, gdy istnieją ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między inwestycjami istniejącą i nową.
Minister finansów stwierdził tak w interpretacji ogólnej z 25 paździer nika 2019 r. (sygn. akt DD5. 8201.10.2019). Dodał, że jeśli ścisłych powiązań nie ma, to „przedsiębiorca określa dochód (przychód) z nowej inwestycji jako dochód (przychód) wytwarzany niezależnie od inwestycji istniejącej i tylko ten dochód (przychód) wytworzony niezależnie od inwestycji istniejącej podlega zwolnieniu z opodatkowania”.
W ubiegłorocznej interpretacji minister nie wyjaśnił jednak, na czym polegają ścisłe ekonomiczne i funkcjonalne powiązania między istniejącą i nową inwestycją. Odniósł się do tego teraz, w objaśnieniach. Wskazał, że realizacja nowej inwestycji jest ściśle związana z dotychczasową, gdy nowe aktywa funkcjonalnie prowadzą do realizacji celu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, ale nie są w stanie samodzielnie wytworzyć komponentów (produktów, półproduktów) i konieczne jest współdziałanie aktywów kupionych w ramach dotychczas prowadzonej inwestycji.
Minister wyjaśnił, że jeżeli w ramach jednej linii produkcyjnej wytwarzane są komponenty podlegające sprzedaży oraz produkty gotowe z wykorzystaniem tych komponentów, to umiejscowienie nowej inwestycji będzie przesądzać o tym, czy zwolniony będzie cały dochód (także osiągnięty ze sprzedaży komponentów), czy tylko dochód ze sprzedaży produktów gotowych.
Jak w takiej sytuacji rozliczać dochód – minister pokazał to na licznych przykładach. Jeden z nich dotyczy przedsiębiorcy, który w ramach linii produkcyjnej wytwarza podwozia do naczep oraz całe naczepy. W ramach nowej inwestycji zmodernizował linię produkcyjną w części dotyczącej produkcji podwozi do naczep. Minister wyjaśnił, że ponieważ nowa inwestycja obejmuje modyfikację linii produkcyjnej odpowiadającej za produkcję podwozi, to zwolnieniu podlega dochód uzyskany:
  • ze sprzedaży podwozi do naczep jako wyrobu gotowego,
  • ze sprzedaży naczep – z uwagi na to, że podwozie jest nieodłączną częścią całej naczepy.
Jeśli podatnik wykorzystuje te same surowce do produkcji wszystkich wyrobów, to dla ustalenia kosztów surowców przypadających na nową inwestycje stosuje się proporcjonalny podział kosztów nabycia surowców (art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, art. 22 ust. 3 ustawy o PIT) – wyjaśnił minister.