Przychody z akademików, które zaspokajają potrzeby mieszkaniowe studentów, podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków – orzekł WSA w Krakowie w precedensowym wyroku. Wcześniej stanowisko niekorzystne dla właścicieli akademików prezentował fiskus.
Sprawa dotyczyła uczelni publicznej – akademii, która jest właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Są wśród nich: sale wykładowe, konferencyjne, pomieszczenia przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, laboratoria, pomieszczenia biurowe.
Niektóre z nich uczelnia wynajmuje, a dochód z tego tytułu przeznacza na swoją działalność statutową (naukową, naukowo-techniczną, oświatową).
Posiada też akademiki, które oddaje do korzystania odpłatnie własnym studentom oraz z innych uczelni. Dodatkowo świadczy usługę wymiany pościeli. Czynsz, jaki płacą studenci, odpowiada wysokości kosztów utrzymania, ale nie jest to stawka rynkowa za wynajem pokoi.
Spór z fiskusem dotyczył tego, czy do przychodów uczelni z wynajmu sal wykładowych, konferencyjnych oraz akademików, które są w całości przeznaczane na jej cele statutowe, można zastosować zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. To oznaczałoby też brak opodatkowania inną daniną, o której mowa w tej samej ustawie – podatkiem od przychodów z budynków.
Uczelnia wskazywała, że przychody z budynków oddanych w najem bądź dzierżawę, które są w całości przeznaczane na cele statutowe wnioskodawcy, są zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zwolnienia tego nie wykluczają przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków, uregulowane w art. 24b ustawy o CIT.
To by oznaczało – zdaniem uczelni – że od przychodu zarówno z wynajmu sal wykładowych, jak i akademików nie ma w ogóle podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4. A tym samym nie ma też podatku od przychodów z budynków na podstawie art. 24b.
Uczelnia argumentowała także, że nie są to ściśle umowy najmu, tylko umowy zbliżone do usługi hotelowej.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z uczelnią. Uznał, że od wynajmu sal wykładowych, konferencyjnych a także od akademików trzeba uiszczać podatek od przychodów z budynków. Zastosowanie ma więc art. 24b ustawy o CIT. Czym innym są bowiem dochody przeznaczone na cele statutowe, które mogą być zwolnione z CIT, a czym innym przychód ustalony zgodnie z art. 24b – stwierdził organ.
Przypomniał, że podatkiem są objęte wszystkie nieruchomości (z nielicznymi wyjątkami niemającymi tu zastosowania), jeśli generują przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a ich łączna wartość początkowa przekracza 10 mln zł.
WSA w Krakowie zasadniczo zgodził się z organem, że akademiki i inne wynajmowane pomieszczenia są objęte podatkiem od przychodów z budynków. Uczelnia więc, jako ich właściciel, musi naliczać i płacić podatek, jeżeli łączna wartość początkowa budynków przekracza 10 mln zł, zgodnie z art. 24b ust. 1 ustawy o CIT .
Sąd stwierdził także, że co prawda umowa o usługi hotelowe jest umową nienazwaną, ale zawiera w sobie usługę najmu. Co więcej, najem jest dominującym jej elementem. W związku z tym ma do niej zastosowanie podatek od przychodów z budynków – orzekł WSA.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Krakowie z 28 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 1304/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia