Fiskus nie może nałożyć kary porządkowej na podatnika, w którego sprawie zadzwoniła inna osoba, informując, że podatnik nie stawi się na przesłuchanie z uzasadnionej przyczyny.
Orzekł tak Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że konieczność nagłego wyjazdu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest wystarczającą przyczyną uzasadniającą nieobecność na przesłuchaniu.