EKSPERT WYJAŚNIA

CEZARY BANACH

ekspert podatkowy

Jednym z warunków ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest posiadanie faktur VAT wystawionych od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że osoby fizyczne (rolnicy) zakupiły materiały budowlane w 2004 roku na podstawie paragonu fiskalnego. Następnie chciałyby złożyć wniosek o zwrot VAT związanego z zakupem tych materiałów. Sprzedawca powinien wystawić fakturę VAT osobie fizycznej dopiero po złożeniu przez tę osobę odpowiedniego żądania. W tym miejscu pojawia się wątpliwość, w jakim terminie osoby fizyczne mogą zgłosić wspomniane żądanie. Niniejsze wątpliwości wynikają z faktu, że przepisy rozporządzenia wykonawczego do ustawy o VAT stanowią, że fakturę VAT wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast przepisy podatkowe nie precyzują, w jakim terminie żądanie wystawienia faktury może być złożone.

W tym miejscu należy wskazać, że praktyka organów podatkowych nie jest jednolita w tym zakresie. Część z nich uznaje, że faktura powinna być wystawiona tylko do siódmego dnia od dnia dokonania sprzedaży i stwierdza, że po tym terminie nie jest możliwe wystawienie faktury VAT (zob. pismo naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z 9 czerwca 2005 r., nr PP/443-92/05). Stosownie do tej interpretacji nabywca powinien zażądać wystawienia faktury w momencie dokonywania zakupu.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że większość organów podatkowych uznaje, że zastosowanie powinny mieć przepisy Ordynacji podatkowej, stosownie do których sprzedawca nie ma obowiązku spełnienia żądania nabywcy i wystawienia rachunku, jeżeli żądanie to zostało zgłoszone po trzech miesiącach od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zgodnie z tymi regulacjami żądanie to powinno być spełnione w terminie siedmiu dni od dnia złożenia tego żądania (zob. pismo naczelnika Kujawsko-Pomor-skiego Urzędu Skarbowego z 31 grudnia 2004 r., nr ZP-II/443-183/2004).

Warto dodać, że nabywca, który zgłasza żądanie otrzymania faktury VAT, powinien przedstawić sprzedawcy paragon fiskalny, który otrzymał w momencie dokonywania zakupu. Sprzedawca powinien dołączyć ten paragon do kopii faktury VAT wystawianej na żądanie nabywcy.

Reasumując, należy wskazać, że nabywca, który chce otrzymać od sprzedawcy fakturę VAT w miejsce paragonu fiskalnego, powinien przede wszystkim posiadać paragon fiskalny potwierdzający dokonanie zakupu. Bez paragonu nie ma możliwości otrzymania faktury VAT.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

■  Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

■  Par. 13 rozporządzenia ministra finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 95, poz. 798).